MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Gizarte Segurantza

Espainiako ezkutua Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren logotipoaren ondoan, web-orrirako estekarekin. Esteka leiho berri batekin. Gizarte Segurantzaren logotipoa, hasiera orrira esteka duena
Informazio linguistikoa
Bilatzaile aurreratua

Langileak

Hemen zaude: Hasiera » Langileak » Langileen kotizazioa/diru-bilketa  » Kotizazio-oinarriak eta motak 2017

Kotizazio-oinarriak eta motak 2017
KONTINGENTZIA ARRUNTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK
Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko oinarriak
euro hilean
Gehieneko oinarriak
euro hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1.152,90 3.751,20
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 956,10 3.751,20
3 Administrazio eta Tailer Buruak 831,60 3.751,20
4 Laguntzaile Titulugabeak 825,60 3.751,20
5 Ofizial Administrariak 825,60 3.751,20
6 Mendekoak 825,60 3.751,20
7 Administrazio Laguntzaileak 825,60 3.751,20
Gutxieneko oinarriak
euro eguneko
Gehieneko oinarriak
euro eguneko
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 27,52  125,04
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 27,52 125,04
10 Peoiak 27,52 125,04
11 Hemezortzi urtetik beherako langileak, euren lanbide-kategoria edozein delarik ere 27,52 125,04


KOTIZAZIO-TASAK (%)
KONTINGENTZIAK ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Arruntak 23,60 4,70 28,30
Ezinbesteko Aparteko Orduak 12,00 2,00 14,00
Gainontzeko Aparteko Orduak 23,60 4,70 28,30

(1) Kontingentzia arruntengatiko tasa (ABE): 65 urte eta 0- 4 hilabete bitartean dituzten eta 36 urte eta 3 hilabete edo gehiago kotizatuta dauzkaten langileak; edo 65 urte eta  5 hilabete edo gehiago dituzten eta 35 urte eta 6 hilabete edo gehiago kotizatuta dauzkaten langileak: %1,50 (%1,25 -enpresak- eta %0,25 -langileak-).

(2) Zazpi egun baino gutxiagoko aldi baterako kontratuetan, kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuota ehuneko 36 handitzen da. Ez zaie aplikatzen bitarteko kontratuei, ezta Erregimen Orokorraren barruko Nekazaritzako Beren Konturako Langileen Sistema Bereziari ere.

 

LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
Tasa Orokorra 5,50 1,55 7,05
Iraupen mugatuko Kontratua Lanaldi Osoa 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko Kontratua Lanaldi Partziala 6,70 1,60 8,30

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
FOGASA 0,20 0,20

ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
LANBIDE-HEZIKETA 0,60 0,10 0,70

LAN ISTRIPU ETA LANBIDE GAIXOTASUNEN GEHIENEKO KOTIZAZIOAK
GEHIENEZ GUTXIENEZ
3.751,20 825,60

LANALDI PARTZIALEKO LAN-KONTRATUA
KOTIZAZIO-TALDEA GUTXIENEKO OINARRIA ORDUKO
1 6,95 
2 5,76 
3 5,01
4tik 11ra 4,97

LANBIDE ARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA (LGS)
EGUNEAN HILEAN URTEAN
ZENBATEKOAK 23,59 707,70 9.907,80

ERAGIN ANITZEKO ERRENTEN ADIERAZGARRI PUBLIKOA (IPREM) -2017/01/01etik 2017/06/30era
EGUNEAN HILEAN URTEAN
ZENBATEKOAK 17,75 532,51 6.390,13

 

ERAGIN ANITZEKO ERRENTEN ADIERAZGARRI PUBLIKOA (IPREM) - 2017/07/01etik aurrera
EGUNEAN HILEAN URTEAN
ZENBATEKOAK 17,93 537,84 6.454,03

 


IGO2017/01/01etik 2017/06/30era arte
 
Gutxieneko Oinarria euro hilean 893,10
Gehienezko Oinarria euro/hilean 3.751,20
Tasak
 • %18,75: Oinarria hilean 893,10 eta 1.071,60 euro artean dagoenean.
 • %26,50: Hilean 1.071,60 eurotik gorako oinarriarekin kotizatzen badu, gainditzen duen zenbatekoa.
Borondatezko Hobekuntza A.B.E.  K.K.
 • %3,30
 • %2,80, kontingentzia profesionalengatik edo jarduera eteteagatik babes-sistemara atxikita egonez gero.
LI eta LG mota 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriko primen tarifa.
EHBaren arabera (ez dago LI eta LGrako aukerarik) %1,00

 

2017/07/01etik aurrera:

Gutxieneko Oinarria euro hilean 919,80
Gehienezko Oinarria euro/hilean 3.751,20
Tasak
 • %18,75: Oinarria hilean 919,80 eta 1.103,70 euro artean dagoenean.
 • %26,50: Hilean 1.103,70 eurotik gorako oinarriarekin kotizatzen badu, gainditzen duen zenbatekoa.
Borondatezko Hobekuntza A.B.E.  K.K.
 • %3,30
 • %2,80, kontingentzia profesionalengatik edo jarduera eteteagatik babes-sistemara atxikita egonez gero.
LI eta LG mota 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriko primen tarifa.
EHBaren arabera (ez dago LI eta LGrako aukerarik) %1,00

LI eta LG estaldura osoa aukeratu ez duten sistema horretako langileek, % 0,10eko kotizazio gehigarria egin beharko dute, aukeratutako kotizazio-oinarriaren gainean, haurdunaldia bitarteko arriskua eta edoskitze naturala bitarteko prestazioetarako.

Jarduera eteteagatiko babeserako kotizazio-tasa %2,20koa izango da.


IGO2017/01/01etik 2017/06/30era arte

 
Gutxieneko Oinarria euro hilean 893,10 € hilean
Gehienezko Oinarria euro/hilean 3.751,20 € hilean

47 urtetik beherakoen edo 47 urtekoen Kotizazio Oinarria.

 • 2017/01/01ean 47 urtetik beherakoak diren langileek gutxieneko eta gehienezko oinarrien mugen artean aukeratu ahal izango dute.
 • Aukera bera izango dute data horretan 47 urte dituzten eta 2016ko abenduan 1.964,70 euroko edo hortik gorako kotizazio-oinarria izan duten langileek, edo aipatutako dataren ondoren Erregimen Berezi horretan alta egin dutenek.
 • 2017ko urtarrilaren 1ean 47 urte dituzten langileek, beren kotizazio-oinarria hilean 1.964,70 eurotik beherakoa izan bada, ezin izango dute aukeratu hilean 1.964,70 euro baino handiagoa den oinarria, aukera hori 2017ko ekainaren 30a baino lehen erabiltzen badute salbu. Hala egitekotan, urte bereko uztailaren 1etik aurrera izango du eragina.
 • Negozio-titularren alargunaren kasuan, hura hiltzearen ondorioz negozioaz arduratzeaz gain 47 urterekin Erregimen Berezi horretan alta eman behar izan badu, ez da egongo mugarik.

48 urtetik gorakoen Kotizazio Oinarria.

 • 2017/01/01ean 48 urte edo gehiago beteta dituzten langileen kotizazio-oinarria 963,30 eta 1.964,70 euro bitartekoa izango da hilean.
 • Negozioaren titularraren bizi den ezkontidearen kasuan, hura hiltzearen ondorioz negozioaz arduratzeaz gain 45 urterekin erregimen berezi horretan alta eman behar izan badu, hilean 893,10 eta 1.964,70 euro arteko kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango du.

48 edo 49 urtekoen Kotizazio Oinarria.

 • 2011ko urtarrilaren 1ean 48 edo 49 urte zituzten langileek, beren kotizazio-oinarria hilean 1.964,70 eurotik gorakoa bazen, kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango dute, hilean 893,10 euro eta zenbateko hori gehi ehuneko 1.
Kotizazio-oinarria: 48 urteko edo hortik gorako langileak eta 5 urte edo gehiago kotizatuta dituztenak 50 urte bete aurretik.
 • Azken kotizazio-oinarria hileko 1.964,70 eurokoa edo txikiagoa izan denean, 893,10 eta 1.964,70 euro bitarteko oinarria kotizatu beharko du.
 • Azken kotizazio-oinarria 1.964,70 eurotik gorakoa bada, 893,10 euro eta hura gehi ehuneko 1 arteko oinarria kotizatu beharko du.
Tasa ABErekin

Ehuneko 29,80

Ehuneko 29,30 jarduera utzita edo LI eta LG izanda

Tasa ABErik gabe Ehuneko 26,50
LI eta LG tasa (ABErekin)

Primen Tarifak, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria

Salmenta ibiltariak edo etxez etxeko salmentak burutzen dituzten langile autonomoak: langilearen adina eta modu eraginkorrean Gizarte Segurantzan kotizatutako urte-kopurua edozein direla ere, langile hauen gutxieneko kotizazio-oinarriak (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) honako hauek izango dira 2017. urtean:

1) Lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak: a) Egunean 8 ordu baino gutxiagoko azoka txikiak: autonomoen gutxieneko oinarria (hilean 893,10 €) edo hilean 491,10 €. b) Egunean zortzi ordu baino gehiagoko azoka txikiak eta erosleen eskutik zuzenean dirurik jasotzen ez duten langileak: gutxieneko oinarri orokorra (hilean 825,60 €), autonomoen gutxieneko oinarria (hilean 893,10 €) edo hilean 491,10 € (CNAE 4799. jarduerarako) aukera dezakete.

2) Banako langileak: Erregimen orokorreko gutxieneko oinarriaren (hilean 825,60 €) edo autonomoen gutxieneko oinarriaren (hilean 893,10 €) artean aukera dezakete, kasu hauetan izan ezik: a) CNAE 4799 izanez gero: autonomoen gutxieneko oinarria (hilean 893,10 €) edo hilean 491,10 €. b) Egunean 8 ordu baino gutxiagoko azoka txikiak: autonomoen gutxieneko oinarria (hilean 893,10 €) edo hilean 491,10 €.

Langile autonomoen kasuan, 2016. urtean, edozein momentutan eta aldi berean beren konturako hamar langile edo gehiago kontratatuta izan dituztenean, gutxieneko kotizazio-oinarria hilean 1.152,90 eurokoa izango da (Erregimen Orokorreko 1. kotizazio-taldea)

LI eta LGengatiko estaldurarik ez duten langile autonomoek, %0,10eko kotizazio gehigarria egingo dute aukeratutako kotizazioaren gainean, haurdunaldia bitarteko arriskua eta edoskitze naturala bitarteko arriskuagatiko prestazioak finantzatzeko.

Jarduera eteteagatiko babeserako kotizazio-tasa %2,20koa izango da, langilearen kontura.

65 urte eta  0-4 hilabete  bitartean izanik  36 urte eta 3 hilabete edo gehiagoz kotizatu duten langileentzako , edota 65 urte eta 5  hilabete izanik gutxienez 35 urte eta 6 hilabete edo gehiagoz kotizatu dutenentzako, hauxe izango da Kontingentzia Arruntengatiko (ABE) tasa: %3,30 edo %2,80.

 

2017/07/01etik aurrera

Gutxieneko Oinarria euro hilean 919,80 € hilean
Gehienezko Oinarria euro/hilean 3.751,20 € hilean

47 urtetik beherakoen edo 47 urtekoen Kotizazio Oinarria.

 • 2017/07/01ean 47 urtetik beherakoak diren langileek gutxieneko eta gehienezko oinarrien mugen artean aukeratu ahal izango dute.
 • Aukera bera izango dute data horretan 47 urte dituzten eta 2016ko abenduan 1.964,70 euroko edo hortik gorako kotizazio-oinarria izan duten langileek, edo aipatutako dataren ondoren Erregimen Berezi horretan alta egin dutenek.
 • 2017ko  uztailaren 1ean 47 urte dituzten langileek, beren kotizazio-oinarria hilean 1.964,70 eurotik beherakoa izan bada, ezin izango dute aukeratu hilean 2.023,50 euro baino handiagoa den oinarria, aukera hori 2017ko ekainaren 30a baino lehen erabiltzen badute salbu. Hala egitekotan, urte bereko uztailaren 1etik aurrera izango du eragina.
 • Negozio-titularren alargunaren kasuan, hura hiltzearen ondorioz negozioaz arduratzeaz gain 47 urterekin Erregimen Berezi horretan alta eman behar izan badu, ez da egongo mugarik.

48 urtetik gorakoen Kotizazio Oinarria.

 • 2017/07/01ean 48 urte edo gehiago beteta dituzten langileen kotizazio-oinarria 992,10 eta 2.023,50 euro bitartekoa izango da hilean.
 • Negozioaren titularraren bizi den ezkontidearen kasuan, hura hiltzearen ondorioz negozioaz arduratzeaz gain 45 urterekin erregimen berezi horretan alta eman behar izan badu, hilean 919,80 eta 2.023,50 euro arteko kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango du.

48 edo 49 urtekoen Kotizazio Oinarria.

 • 2011ko urtarrilaren 1ean 48 edo 49 urte zituzten langileek, beren kotizazio-oinarria hilean 1.964,70 eurotik gorakoa bazen, kotizazio-oinarria aukeratu ahal izango dute, hilean 919,80 euro eta zenbateko hori gehi ehuneko 3.
Kotizazio-oinarria: 48 urteko edo hortik gorako langileak eta 5 urte edo gehiago kotizatuta dituztenak 50 urte bete aurretik.
 • Azken kotizazio-oinarria hileko 1.964,70 eurokoa edo txikiagoa izan denean, 919,80 eta 2.023,50 euro bitarteko oinarria kotizatu beharko du.
 • Azken kotizazio-oinarria 1.964,70 eurotik gorakoa bada, 919,80 euro eta hura gehi ehuneko 3 arteko oinarria kotizatu beharko du.
Tasa ABErekin

Ehuneko 29,80

Ehuneko 29,30 jarduera utzita edo LI eta LG izanda

Tasa ABErik gabe Ehuneko 26,50
LI eta LG tasa (ABErekin)

Primen Tarifak, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria

Salmenta ibiltariak edo etxez etxeko salmentak burutzen dituzten langile autonomoak: langilearen adina eta modu eraginkorrean Gizarte Segurantzan kotizatutako urte-kopurua edozein direla ere, langile hauen gutxieneko kotizazio-oinarriak (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) honako hauek izango dira 2017. urtean:

1) Lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak: a) Egunean 8 ordu baino gutxiagoko azoka txikiak: autonomoen gutxieneko oinarria (hilean 919,80 €) edo hilean 505,89 €. b) Egunean zortzi ordu baino gehiagoko azoka txikiak eta erosleen eskutik zuzenean dirurik jasotzen ez duten langileak: gutxieneko oinarri orokorra (hilean 825,60 €), autonomoen gutxieneko oinarria (hilean 919,80 €) edo hilean 505,89 € (CNAE 4799. jarduerarako) aukera dezakete.

2) Banako langileak: Erregimen orokorreko gutxieneko oinarriaren (hilean 825,60 €) edo autonomoen gutxieneko oinarriaren (hilean 919,80 €) artean aukera dezakete, kasu hauetan izan ezik: a) CNAE 4799 izanez gero: autonomoen gutxieneko oinarria (hilean 919,80 €) edo hilean 505,89 €. b) Egunean 8 ordu baino gutxiagoko azoka txikiak: autonomoen gutxieneko oinarria (hilean 919,80 €) edo hilean 505,89 €.

Langile autonomoen kasuan, 2016. urtean, edozein momentutan eta aldi berean beren konturako hamar langile edo gehiago kontratatuta izan dituztenean, gutxieneko kotizazio-oinarria hilean 1.152,90 eurokoa izango da (Erregimen Orokorreko 1. kotizazio-taldea)

LI eta LGengatiko estaldurarik ez duten langile autonomoek, %0,10eko kotizazio gehigarria egingo dute aukeratutako kotizazioaren gainean, haurdunaldia bitarteko arriskua eta edoskitze naturala bitarteko arriskuagatiko prestazioak finantzatzeko.

Jarduera eteteagatiko babeserako kotizazio-tasa %2,20koa izango da, langilearen kontura.

65 urte eta  0-4 hilabete  bitartean izanik  36 urte eta 3 hilabete edo gehiagoz kotizatu duten langileentzako , edota 65 urte eta 5  hilabete izanik gutxienez 35 urte eta 6 hilabete edo gehiagoz kotizatu dutenentzako, hauxe izango da Kontingentzia Arruntengatiko (ABE) tasa: %3,30 edo %2,80.


IGO2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, kontingentzia arruntengatiko kotizazio-oinarriak hurrengo eskalan zehaztutakoak izango dira, etxeko langileek hilean jasotako ordainsariaren arabera. Horri, halaber, lan-harreman bakoitzagatik eskubidea duten aparteko ordainsarien zati proportzionala gehituko zaio.

 
 
Tartea

Hileko ordainsaria

euro hilean

Kotizazio-oinarria

euro hilean

1.º 188,61 arte 161,29
2.º 188,62 eta 294,60 bitartean 266,84
3.º 294,61 eta 400,80 bitartean 372,39
4.º 400,81 eta 506,80 bitartean 477,96
5.º 506,81 eta 612,90 bitartean 583,52
6.º 612,91 eta 718,20 bitartean 689,09
7.º 718,21 eta 825,65 bitartean 825,60
8.º 825,66 baino gehiago 862,44


KOTIZAZIO-TASAK (%)
KONTINJENTZIAK ENPLEGU-EMAILEA LANGILEA GUZTIRA
Arruntak 22,10 4,40 26,50
 • Kontingentzia profesionalak (LI eta LG), abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarriko primen tarifa, urriaren 29ko 48/2015 Legearen (2016. urterako EAO) azken xedapenetako zortzigarrenak emandako idazketaren arabera (97. idazpurua). Ondorioz eragiten den kuota enplegu-emailearen kontura izango da soilik.
 • ABE: %0,65.
 • EHB: %0,45.

 MURRIZTAPENA 

 • Familia ugarietan, aurreko paragrafoan aurreikusitako kuoten murrizketa hobari batekin handituko da, %45era heldu arte.
 • Onuradunak: edozein kontratu-modalitaterekin kontratatu duten eta 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera etxeko langile bat Sistema Berezian alta eman duten enplegu-emaileek, langilea lanaldi osoarekin Etxeko Langileen Erregimen Berezian alta emanda egon ez bada enplegu-emaile berarentzat, 2011ko abuztuaren 2tik 2011ko abenduaren 31 arteko aldian.
 • Kotizazioko onurak, bai enplegu-emailearen konturakoak diren gizarte segurantzako kotizazioan aplikatutako murrizketak, bai hark ordaindu beharreko kuotetan aplikatutako hobariak, ez zaizkie aplikatuko etxeko langileei baldin eta hilean enplegu-emaile bakoitzeko 60 ordu baino gutxiagoz lan egiten badute eta beren gain hartzen badute sistema berezi horretako betebeharrak, bertan sartzeari, kotizazioei eta diru-bilketari dagokienez, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren hogeita laugarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki.

IGOJARDUERA EPEA.

1.- HILEKO KOTIZAZIO-OINARRIAK.

2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, hilabete osoan zehar zerbitzuak ematen dituzten langileen jarduera-epeetarako kontingentzia arruntengatiko hileko kotizazio-oinarriak hauek dira:

KONTINGENTZIA ARRUNTEN KOTIZAZIO-OINARRIAK

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko oinarriak
euro hilean
Gehieneko oinarriak
euro hilean
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 1.152,90 3.751,20
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 956,10 3.751,20
3 Administrazio eta Tailer Buruak 831,60 3.751,20
4 Laguntzaile Titulugabeak 825,60 3.751,20
5 Ofizial Administrariak 825,60 3.751,20
6 Mendekoak 825,60 3.751,20
7 Administrazio Laguntzaileak 825,60 3.751,20
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 825,60 3.751,20
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 825,60 3.751,20
10 Peoiak 825,60 3.751,20
11 18 urtetik beherako Langileak 825,60 3.751,20

Hileko kotizazio-modalitate hori derrigorrez aplikatu beharko diote behin betiko kontratua duten besteren konturako langileei, haien artean aldizkako kontratu finkoa duten langileak barne hartu gabe, izan ere, kasu horretan, aukerakoa izango da.

Ez da aplikatuko Sistema Berezi honetan:

 • Aparteko orduengatiko kotizazio osagarria.
 • Kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotaren igoera 7 egun baino gutxiagoko aldi baterako kontratuetan.

2.- LANALDI ERREALEN KOTIZAZIO-OINARRIAK.

 

LANALDI ERREALEN ARABERAKO KOTIZAZIO-OINARRIAK

Kotizazio Taldea Lanbide Kategoria Gutxieneko oinarriak
euro eguneko
Gehieneko oinarriak
euro eguneko
1 Ingeniariak eta Lizentziadunak. Langileen Estatutuetako 1.3.c) artikuluan ez dauden goi-zuzendaritzako langileak. 50,13 163,10
2 Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak 41,57 163,10
3 Administrazio eta Tailer Buruak 36,16 163,10
4 Laguntzaile Titulugabeak 35,90 163,10
5 Ofizial Administrariak 35,90 163,10
6 Mendekoak 35,90 163,10
7 Administrazio Laguntzaileak 35,90 163,10
8 Lehen eta bigarren mailako Ofizialak 35,90 163,10
9 Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak 35,90 163,10
10 Peoiak 35,90 163,10
11 18 urtetik beherako Langileak 35,90 163,10

Hil naturalean 23 lanaldi erreal edo gehiago egiten badira, kotizazio-oinarri aplikagarria kontingentzia arruntengatiko hileko kotizazio-oinarriari dagokiona izango da.

   3.- KOTIZAZIO-TASA.
   

  KOTIZAZIO-TASA %

  KONTINGENTZIA ARRUNTAK Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak
  TALDEA ENPRESA LANGILEA GUZTIRA

  Primen Tarifa, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria, PGE 2016, eragiten diren primak enpresaren kontura izango direlarik soilik

  1 23,60 4,70 28,30
  2tik 11ra 18,20 4,70 22,90

  KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO ENPRESA-EKARPENAREN MURRIZKETA
  TALDEA EHUNEKO PUNTUAK TASA EFEKTIBOA %
  • 2 eta 11 arteko taldeen langileentzako arauak

  (1) Hilean 986,70 euroko edo hortik beherako kotizazio-oinarria, edo 42,90 euro lan egindako lanaldiko.

  (2) Hilean 986,70 eurotik gorako kotizazio-oinarria, edo 42,90 euro lan egindako lanaldiko, eta hilean 3.751,20 euro arte edo 163,10 euro egindako lanaldiko; 2017rako Kotizazio Aginduaren 13.4b) 2. artikuluan ezarritako formulak aplikatzetik sortzen den ehunekoa aplikatuko da.

  1 8,10 15,50

  2tik 11ra

  6,97 11,23 (1) (2)

   

  1. Taldea.- Emaitzazko enpresa-kuota ezin izango da hilean 279,00 eurotik gorakoa edo egindako lanaldi errealeko 12,13 eurotik gorakoa izan.

  2-11. Taldea.- Emaitzazko enpresa-kuota ezin izango da hilean 76,09 eurotik edo egindako lanaldi errealeko 3,31 eurotik beherakoa izan.

   

  LANGABEZIA ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
  Besteren konturako langile finkoak 5,50 1,55 7,05
  Besteren konturako aldi baterako langileak 6,70 1,60 8,30
  Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak 5,50 1,55 7,05


  2017. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, haurdunaldi bitarteko arrisku egoeran daudenei eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arrisku egoeran daudenei, nahiz jarduera-egoeran zehar sortutako amatasun- eta aitatasun-egoeran dauden langileei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuo zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.

   

  ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
  FOGASA 0,10 0,10

  ENPRESA LANGILEAK GUZTIRA
  LANBIDE-HEZIKETA 0,15 0,03 0,18


  ALDI BATERAKO EZGAITASUNA, HAURDUNALDI BITARTEKO ARRISKUA ETA EDOSKITZARO NATURALA BITARTEKO ARRISKUA, AITATASUNA ETA AMATASUNA JARDUERA-EGOERAN ZEHAR, KONTRATAZIO-MODALITATEAREN ARABERAKO KOTIZAZIOA
  KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK
  TALDEA

  TASA (%)

  Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira.

  Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik.

  1 15,50
  2tik 11ra 2,75


  JARDUERARIK GABEKO ALDIAK

  Sistema Berezi honetan barne hartzen diren besteren konturako langileei hileko 825,60 euroko oinarria aplikatu ahal izango zaie aipatu aldietan zehar.

  Kotizazio-tasa %11,50ekoa da, eta sortu den kuota langilearen kontura bakarrik da.


  IGO  Copyright © Seguridad Social 2018. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra