MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Gizarte Segurantza

Espainiako ezkutua Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren logotipoaren ondoan, web-orrirako estekarekin. Esteka leiho berri batekin. Gizarte Segurantzaren logotipoa, hasiera orrira esteka duena
Informazio linguistikoa
Bilatzaile aurreratua

Pentsiodunak

Hemen zaude: Hasiera » Pentsiodunak » Birbaliopena » Pentsioen balioa goratzea

Pentsioen balioa goratzea


Ekainaren 27ko 3/2017 Legean ezarritakoari jarraiki, 2017. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, Gizarte Segurantzaren sistemako pentsioen balioa ekitaldi horretarako ehuneko 0,25 goratzea zehaztu da, pentsio publikoak jasotzeko gehienezko muga barne.

Era berean, ehuneko 0,25 goratuko dira Gizarte Segurantzaren sistemako pentsioen gutxieneko zenbatekoen balioak modalitate hauetan: ordaindutakoaren araberako pentsioak, ordaindutakoaren araberakoak ez diren pentsioak eta iraungitako SOVIren aldiberekoak ez diren pentsioak.

Halaber, minusbaliotasuna duten 18 urte edo gehiagoko seme-alaben esleipenen zenbatekoak eguneratuko dira.

Errebalorazioaren zenbatekoa:

 1. Ehuneko 0,25 goratuko da Gizarte Segurantzaren sistemako ordaindutakoaren araberako pentsio hauen balioa, baldin eta 2017ko urtarrilaren 1a baino lehen eman badira eta beste batzuen aldiberekoak ez badira: ezgaitasun iraunkorragatiko pentsioa, erretiroagatiko pentsioa, alarguntzagatiko pentsioa, zurztasunagatiko pentsioa eta senideen aldeko pentsioa.
 2. Pentsioaren balioa errebaloratu ondoren, haren zenbatekoak 2.573,70 euroko muga izango du, kopuru hori hileroko ordainketaren zenbatekoari dagokiolarik, legozkiokeen aparteko ordainketei kalterik egin gabe. Hileroko muga hori egokitu egingo da, kontuan hartuta pentsiodunak urtean 14 ordainsari jasotzeko eskubidea duen ala ez, eta, kasu batean zein bestean, aparteko ordainsariak barnean hartuko dira, zenbatekoak ez dezan gainditu edo ez dadin iritsi, hurrenez hurren, urtean 36.031,80 eurora.
 3. Hilean 2.573,70 euro baino gehiagoko pentsioen balioa ez da goratuko, 2. atalean adierazitako kasuetan izan ezik.
 4. Elbarritasun handiagatiko pentsioen balioa goratzeko, 1. atalean aurreikusitako arauak pentsioari eta osagarriari bakoitzari bere aldetik aplikatuko zaizkio. 2. atalean adierazitako gehienezko muga zehazteko, pentsioa bakarrik hartuko da kontuan, ez osagarriak.

Gizarte Segurantzaren sistemako aldibereko pentsioen edo beste pentsio publiko batzuk errebaloratzeko, kontuan hartuko da abenduaren 30eko 746/2016 Errege Dekretuaren  artikulu bakarrean xedatutakoa.

Errebalorazioa aplikatzea:

Errebalorazioak pentsioak 2016ko abenduaren 31n zuen hileko zenbatekoari aplikatuko zaio, ondoren aipatzen diren kontzeptuak izan ezik:

 1. Aurrez ezarritako gutxienekoetara iristeko aitortutako osagarriak.
 2. Lanean segurtasun-neurriak edo higiene-neurria falta izanagatiko prestazio ekonomikoen errekargua.
 3. Familia-kargengatiko aldi baterako errentak jasotzea, eta protesi- eta ortopedia-aparatuak eskuratzeko eta berritzeko kalte-ordain osagarria, iraungitako lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen aseguruko pentsioa jasotzen bada.

SOVI Pentsioak:

 1. Beste pentsio publikoekin aldiberekoak ez diren iraungitako SOVI pentsioen errebalorazioa, gertaera eragilearen data edozein izanda ere, 2016ko abenduaren 31n pentsioaren zenbateko zenaren eta 5.713,40 eurotako zenbatekoaren arteko ezberdintasuna, urteko zenbatekoan.

  Aurreko paragrafoan ezarritakoaren xedeetarako, ez dira pentsio aldiberekotzat hartuko martxoaren 18ko 3/2005 Legearen (Gerra Zibilaren ondorioz atzerrira joandako eta haien bizitzaren zatirik handiena lurralde nazionaletik kanpo igarotzen duten jatorri espainiarreko herritarrenganako prestazio ekonomikoa, adingabekoak diren bitartean, aitortzen duena) babesean aitortutako prestazio ekonomikoak ezta honako hauek ere: Espainiako gerra zibilaren ondoriozko elbarri baliagarriek zein lehen mailako ezinduek jasotzen dituzten pentsioak, ezar daitekeen legedia edozein izanda ere, terrorismo-ekintzek eragindako ohiz kanpoko pentsioak eta hirugarren pertsonagatiko laguntza-subsidioa, pertsona desgaituen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginaren xedapen iragankor bakarrak aipatzen duena.

  Iraungitako SOVI pentsio bat aitortzeko, Gizarte Segurantzaren nazioarteko arauen bidez Espainiari lotutako beste herrialde batzuetan betetako aseguru-aldiak edo bizi izandako aldiak guztira zenbatu badira, Espainiaren ardurapeko pentsioaren zenbatekoa hainbanatuta ezingo da urtean 2856,70 euro baino gutxiagokoa izan.

  Berme hori aplikatuko zaie ere bai iraungitako Zahartzaroko eta Baliaezintasuneko Nahitaezko Aseguruaz bestelako pentsio batzuen titularrei, baldin eta jasotzen ari diren pentsioa sorrarazi duen gertaera eragilearen datan aseguru horrek eskatutako eskakizun guztiak betetzen badituzte.
 2. Aurreko atalean ezarritako pentsioen errebalorazioak ez du izaera finkagarria.

Iraungitako SOVI beste pentsio batzuen aldiberekoak diren pentsioen goratzeari dagokionez, kontuan hartuko da 746/2016 R.D.-an, abenduaren 30ekoan, artikulu bakarrean xedatutakoa.

                              Copyright © Seguridad Social 2018. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra