MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Extinción / Incompatibilidades
A asignación económica extínguese por:

 • O falecemento do causante. Se o que falece é o beneficiario, a titularidade do dereito pasaría ao proxenitor sobrevivente, se ten o causante ao seu cargo.

 • O cumprimento da idade de 18 anos, agás cando se trate de causante maior desta idade afecto dunha discapacidade igual ou superior ao 65%.

 • A desaparición ou supresión da discapacidade por melloría do causante.

 • O cesamento da dependencia económica do causante respecto ao beneficiario.

 • A superación, no ano anterior, dos límites de ingresos legalmente establecidos para o mantemento do dereito. 


 1. Cando concorran en ambos os dous proxenitores ou adoptantes ou, se é o caso, nos acolledores as circunstancias necesarias para ter a condición de beneficiarios das prestacións familiares, o dereito a percibir a prestación só poderá ser recoñecido en favor dun deles.

 2. As prestacións familiares serán incompatibles coa percepción, por parte dos proxenitores ou adoptantes ou, se é o caso, dos acolledores, de calquera outra prestación análoga establecida nos restantes réximes públicos de protección social.

  No suposto de que un dos proxenitores ou adoptantes estea incluído, en razón da actividade desempeñada ou pola súa condición de pensionista, nun réxime público de Seguridade Social, a prestación correspondente será recoñecida polo devandito réxime, sempre que aquel reúna os requisitos necesarios para ser beneficiario da devandita prestación.

  Cando os beneficiarios poidan ter dereito á mesma prestación por un mesmo suxeito causante en varios réximes públicos de protección social, deberán optar por un deles.

 3. A percepción das asignacións económicas por fillo con discapacidade a cargo maior de 18 anos, é incompatible coa condición, por parte do fillo, de pensionista de xubilación ou invalidez na modalidade non contributiva e coa condición de beneficiario das pensións asistenciais reguladas na Lei 45/1960, do 21 de xullo, ou dos subsidios de garantía de ingresos mínimos e de axuda por terceira persoa, aos que se refire a disposición transitoria única do Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro.

  Nestes supostos, deberán exercerse a opción en favor dalgunha das prestacións declaradas incompatibles. Se os beneficiarios das prestacións incompatibles fosen diferentes, a opción formularase previo acordo de ambos os dous. A falta de acordo, prevalecerá o dereito á pensión de invalidez ou xubilación non contributiva ou, se é o caso, á pensión regulada na Lei 45/1960, ou aos subsidios de garantía de ingresos mínimos e de axuda por terceira persoa, aos que se refire a disposición transitoria única do Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro.


Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal