MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Declaración e efectos de variacións familiares
 • Todo beneficiario está obrigado a presentar ante o INSS, no prazo de 30 días, contados desde a data na que se produzan, a comunicación debidamente acreditada de cantas variacións tivesen lugar na súa situación que poidan supoñer a modificación ou extinción do dereito á prestación.

  En ningún caso será necesario acreditar documentalmente aqueles feitos ou circunstancias, como o importe das pensións e subsidios, que a Administración da Seguridade Social deba coñecer de seu directamente.
 • Antes do 1 de abril de cada ano, o beneficiario deberá presentar unha declaración expresiva dos ingresos habidos durante o exercicio orzamentario anterior.
 • O incumprimento do disposto nos apartados anteriores, cando as variacións non comunicadas supoñan unha redución ou supresión da prestación, será constitutivo de infracción, a teor do establecido na sección do capítulo III do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado por RD lexislativo 5/2000, de 4 de agosto.
 • Se como consecuencia das variacións se produce a extinción ou redución do dereito, as asignacións mensuais ou diferenzas de máis que, de ser o caso, se aboaran terán a consideración de prestacións indebidamente percibidas desde o día seguinte a aquel no que se deberon producir os efectos económicos da variación.  


 • Nos casos de recoñecemento do dereito e nos supostos de modificacións no contido do dereito que supoñan un aumento na contía da prestación, os efectos produciranse a partir do primeiro día do trimestre natural inmediatamente seguinte ao da presentación da solicitude.
 • No caso de que as variacións supoñan a extinción ou a redución do dereito, estas non producirán efectos ata o último día do trimestre natural no que se producise a variación de que se trate.
 • En calquera caso, cando a extinción ou a modificación veña motivada pola variación dos ingresos anuais computables, esta producirá efectos o día 1 de xaneiro do ano seguinte a aquel ao que correspondan os ingresos.
 • No caso de extinción por incompatibilidade coa pensión de invalidez ou de xubilación, na súa modalidade non contributiva, os seus efectos económicos cesarán o último día do mes no que fora presentada a solicitude de pensión.  


 • As contías das asignacións económicas por fillo ou menor acollido a cargo percibiranse en función das mensualidades a que, dentro de cada exercicio económico, teña dereito o beneficiario.

 • O pagamento das asignacións económicas por fillo a cargo será: 

  • Semestral e deberá efectuarse por semestre vencido, cando se trate de menores de 18 anos.

  • Mensual e deberá efectuarse por mensualidade vencida, nos casos de persoas con discapacidade maiores de 18 anos.Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal