MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Contías


*Nota: Con efectos dende o 01-01-2011, a contía da asignación económica por fillo ou menor acollido a cargo menor de 18 anos sen discapacidade será, en cómputo anual, de 291 euros (|art. 7 RDL 8/2010, do 20 de maio).
 • 291,00 euros anuais (24,25 euros mensuais), cando os ingresos do beneficiario non superen o límite establecido de 11.605,77 euros anuais máis un 15 % por cada fillo ou menor acollido a cargo a partir do segundo.

  Se se trata de familias numerosas, o límite será de 17.467,40 euros, nos supostos en que concorran 3 fillos a cargo, incrementándose en 2.829,24 euros por cada fillo a cargo a partir do cuarto, este incluído.

 • Contía inferior e variable, cando os ingresos do beneficiario superen o límite establecido, se é o caso, pero sexan inferiores á contía que resulte de sumar á devandita cifra o produto de multiplicar o importe anual da asignación por fillo ou menor a cargo polo número de fillos ou menores a cargo do beneficiario.

  A contía anual da asignación será igual á diferenza entre os ingresos percibidos e a cifra resultante de aplicar o disposto no apartado anterior.

  Esta diferenza distribúese entre os fillos ou menores acollidos a cargo e as mensualidades a que se teña dereito á prestación dentro de cada exercicio económico.

  Non se recoñecerá asignación económica, cando a diferenza sexa inferior a 24,25 euros anuais por cada fillo ou menor a cargo.
FAMILIAS NON NUMEROSAS
FILLOS A CARGO (n) LÍMITE MÍNIMO (Lm) Ingresos < = Lm (1) ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMITE MÁXIMO (LM) Ingresos > Lm < LM (2) ASIGNACIÓN ANUAL POR DIFERENZAS (D) (3) (4) NIVEL MÁXIMO INGRESOS (5)
1 11.605,77 291,00 11.896,77 11.896,77 -I >= 24,25 11.872,52
2 13.346,64 582,00 13.928,64 13.928,64 -I >= 48,50 13.880,14
3 15.087,51 873,00 15.960,51 15.960,51 -I >= 72,75 15.887,76
4 16.828,38 1.164,00 17.992,38 17.992,38 -I >= 97,00 17.895,38
5 18.569,25 1.455,00 20.024,25    20.024,25 -I >= 121,25 19.903,00
6 20.310,12 1.746,00 22.056,12    22.056,12 -I >= 145,50 21.910,62
7 22.050,99 2.037,00 24.087,99    24.087,99 -I >= 169,75 23.918,24
8 23.791,86 2.328,00 26.119,86     26.119,86- I >= 194,00 25.925,86
9 25.532,73 2.619,00 28.151,73     28.151,73 -I >= 218,25 27.933,48
10 27.273,60 2.910,00 30.183,60      30.183,60 -I >= 242,50 29.941,10
n Lm  =
11.605,77+1.740,87
(n - 1)
A  = 291,00 n  LM  = Lm  + A  D = LM - I  sempre que D > = 24,25 euros/ano/fillo Nivel máximo =
LM  -  (24,25 n )


FAMILIAS NUMEROSAS
FILLOS A CARGO (n) LÍMITE MÍNIMO (Lm) Ingresos < = Lm (1) ASIGNACIÓN ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) LÍMITE MÁXIMO (LM)Ingresos > Lm < LM (2) ASIGNACIÓN ANUAL POR DIFERENZAS (D) (3) (4) NIVEL MÁXIMO INGRESOS (5)
3 17.467,40 873,00 18.340,40 18.340,40 - I > = 72,75 18.267,65
4 20.296,64 1.164,00 21.460,64 21.460,64 - I > = 97,00 21.363,64
5 23.125,88 1.455,00 24.580,88   24.580,88 - I > = 121,25 24.459,63
6 25.955,12 1.746,00 27.701,12   27.701,12 - I > = 145,50 27.555,62
7 28.784,36 2.037,00 30.821,36   30.821,36 - I > = 169,75 30.651,61
8 31.613,60 2.328,00 33.941,60   33.941,60 - I > = 194,00 33.747,60
9 34.442,84 2.619,00 37.061,84   37.061,84 - I > = 218,25 36.843,59
10 37.272,08 2.910,00 40.182,08   40.182,08 -  I> = 242,50 39.939,58
n Lm  = 17.467,40 + 2.829,24 (n-3) A= 291,00 n LM = Lm + A D  = LM  - I sempre que D >= 24,25 euros/ano/fillo Nivel máximo =
LM -  (24,25 n )

REGRAS DE APLICACIÓN:

 • (1) Percibirase asignación anual íntegra (A), se os ingresos anuais (I) son inferiores ou iguais ao límite mínimo (Lm) en función dos causantes totais.
 • (2) Límite máximo computable (LM) para comprobar se procede asignación por diferenzas (D). Límite máximo (LM) é o límite mínimo (Lm) máis 291 euros por cada causante menor de 18  sen discapacidade.
 • (3) Percibirase unha asignación anual (D) igual á diferenza entre o límite máximo (LM) e os ingresos (I), sempre que a devandita diferenza supere ou sexa igual a 24,25 euros/ano por causante.
 • (4) A asignación anual por diferenzas (D), distribuirase entre os causantes.
 • (5) Se os ingresos anuais (I) son superiores a estes importes, non se percibirá asignación.


 • 1.000,00 euros anuais por fillo (250,00 euros trimestrais). Non se esixe nestes casos límite de recursos económicos ao tratarse dunha persoa con discapacidade.


 • 4.426,80 euros anuais por fillo (368,90 euros mensuais). Non se esixe nestes casos límite de recursos económicos ao tratarse dunha persoa con discapacidade.Fillos con 18 ou máis anos afectados por unha discapacidade en grao igual ou superior ao 75 % e que, como consecuencia de perdas anatómicas ou funcionais, necesiten o concurso doutra persoa para realizar os actos vitais máis elementais como vestirse, desprazarse, comer ou análogos:

 • 6.640,80 euros anuais por fillo (553,40 euros mensuais). Non se esixe nestes casos límite de recursos económicos ao tratarse dunha persoa con discapacidade.


Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal