MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Solicitudes
Orixinal acompañado de copia para a súa compulsa ou fotocopia xa compulsada, agás para os documentos de identidade, nos que será suficiente a exhibición do orixinal

EN TODOS OS CASOS

Acreditación de identidade do interesado mediante a seguinte documentación en vigor:

  • Españois: DNI
  • Estranxeiros: Pasaporte ou, se é o caso, documento de identidade vixente no seu país e NIE esixido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria para os efectos de pagamento.

Documentación relativa á cotización:

  • Traballador por conta allea do Réxime Xeral: certificación da/s  última/s empresa/s na/s que traballou.
  • Traballador por conta propia: xustificante do pagamento de cotas dos tres últimos meses.
  • Para os artistas e profesionais taurinos: declaración de actividades (TC 4/6) e xustificante de actuacións (TC4/5) que non se presentasen na Tesourería Xeral da Seguridade Social.
  • Representantes de comercio: xustificantes do pagamento de cotas dos tres últimos meses (TC 1/3).

Datos médicos:

  • Partes de baixa e confirmación da baixa.
  • Se o traballador procede de pagamento delegado, parte/s de confirmación seguinte/s ao último que aboou a empresa.
  • Se se produciu a alta médica, parte médico de alta.

Parte de accidentes de traballo ou enfermidade profesional (AT  y EP ), cuberto pola empresa, se é o caso.

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN A EXTINCIÓN DA RELACIÓN LABORAL:

Se a extinción se produce nos 15 primeiros días da incapacidade temporal: contrato de traballo e prórrogas.

En caso de despedimento: carta de despedimento, acta de conciliación ou sentenza.

OUTRA DOCUMENTACIÓN:

Declaración de situación de actividade, só para os traballadores do Réxime Especial de Traballadores Autónomos.

Libro de familia e certificado de discapacidade co grao recoñecido, nos supostos de extinción da relación laboral, cos fillos que hai que ter en conta para aplicar os topes de desemprego contributivo.

Empresa de menos de 10 traballadores: é necesaria unha comunicación previa á solicitude, cunha antelación mínima de 15 días, de que a empresa traslada ao INSS  a súa obriga de pagamento directo a partir do día   do mes natural seguinte.


Esta documentación pode presentarse en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social ou, se dispón de certificado dixital,a través da Sede Electrónica.Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal