MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Información Xeral
Os empresarios e os traballadores incluídos no Réxime Xeral que realicen a súa actividade por conta daqueles.A obriga de cotizar nace desde o comezo da prestación do traballo e non se interrompe mentres dura a relación laboral entre o empresario e o traballador. Mesmo subsiste nas situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, aproveitamento dos períodos de descanso por maternidade e paternidade ou períodos de proba do traballador.

A obriga de cotizar remata ao finalizar a prestación de traballo, sempre que se presente o parte de baixa do traballador dentro dos 3 días naturais seguintes.

Se a baixa do traballador se presenta despois deses 3 días de prazo, a obriga de cotizar continúa ata o día en que a Tesourería Xeral da Seguridade Social coñeza o cesamento no traballo, agás que os interesados proben que este cesamento se produciu con anterioridade.Cota

As cantidades que se deben ingresar á Seguridade Social, chamadas cotas, calcúlanse aplicándolle á base de cotización do traballador a porcentaxe ou tipo de cotización que lle corresponde a cada continxencia protexida.

Base de cotización

A base de cotización calcúlase engadíndolles ás retribucións mensuais que teña dereito a percibir o traballador, ou que realmente perciba, de seren estas superiores, a parte proporcional das pagas extraordinarias e as demais percepcións de vencementos superiores ao mensual ou que non teñan carácter periódico e se satisfagan no exercicio.

Base de cotización, mínimas e máximas

Anualmente se establecen bases de cotización (mensuais ou diarias) mínimas e máximas para as distintas continxencias e categorías profesionais dos traballadores (grupos de cotización). Para o ano 2017 ver  'Bases de Cotización'. A base de accidentes de traballo e enfermidades profesionais tamén se utiliza para calcular as cotizacións por Desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional.


Tipo de cotización


O Tipo de cotización é a porcentaxe que se aplica ás bases de cotización para a obtención das cotas da Seguridade Social. O tipo de cotización distribúese entre o empregador e o empregado, agás as correspondentes a Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais e ao Fondo de Garantía Salarial, que van a cargo exclusivamente da empresa. Os tipos de cotización son fixados anualmente pola Lei de Presupostos Xerais do Estado. Para o ano 2017 os tipos de cotización para cada continxencia protexida serán os seguintes:

CONTINXENCIAS SEGURIDADE SOCIAL
Concepto Empresa Traballador Total
Continxencias comúns 23,60 4,70 28,30
Accidentes de traballo e enfermidades profesionais Tarifa Primas Disposición adicional cuarta, Lei 42/2006 do 28 de decembro - P.G.E. 2007 Non cotiza

 

OUTROS CONCEPTOS RECADACIÓN CONXUNTA

Concepto Empresa Traballador Total
Desemprego Tipo xeral 5,50 1,55 7,05
Contrato duración determinada Tempo completo 6,70 1,60 8,30
Contrato duración determinada Tempo parcial 6,70 1,60 8,30
Fondo de Garantía Salarial 0,20 Non cotiza 0,20
Formación Profesional 0,60 0,10 0,70
COTIZACIÓN ADICIONAL HORAS EXTRAORDINARIAS
Concepto Empresa Traballador Total
Cotización adicional horas extraordinarias Horas extraordinarias forza maior 12 2 14
Resto horas extraordinarias 23,60 4,70 28,30


Responsable:

O empresario é o responsable do ingreso da cotización propia e da dos seus traballadores, para o que descontará do salario dos seus traballadores as achegas que lles correspondan no momento do seu aboamento.

Prazo regulamentario:

As cotas ingresaranse dentro do mes seguinte da súa devindicación.

Lugar:

A presentación dos documentos de cotización para o ingreso das cotas pódese realizar en calquera Entidade Financeira (Bancos, Caixas de Aforros, Cooperativas de Crédito ou Caixas Rurais) autorizada para actuar como Oficina Recadadora.

Remisión electrónica de documentos (RED)

A Dirección Xeral da Tesourería Xeral da Seguridade Social poderá autorizar que a información contida nas relacións nominais de traballadores TC-2 sexa facilitada a través da Remisión electrónica, informática ou telemática de documentos. A comunicación de datos utilizando os medios citados determinará o cumprimento da obriga verbo da presentación de documentos de cotización en prazo regulamentario.

A utilización do Sistema RED  permite efectuar o pagamento das cotas mediante as modalidades de pagamento electrónico ou de domiciliación bancaria.

Se a empresa elixe a modalidade de pagamento electrónico, efectuará o ingreso en calquera entidade financeira colaboradora da Seguridade Social co recibo que lle facilita a Tesourería Xeral da Seguridade Social a través do Sistema RED.

En caso de que opte pola modalidade de domiciliación bancaria unicamente, terá que indicar o número de conta no que desexa se lle efectúe o cargo, sen necesidade de acudir á entidade financeira.

Efectos da presentación de documentación en prazo

A presentación no prazo regulamentario dos documentos de cotización producirá os efectos seguintes:

  • O suxeito responsable pode efectuar na súa liquidación as compensacións polas prestacións económicas aboadas, en réxime de pagamento delegado, por incapacidade temporal, correspondentes ao mesmo período, obxecto de liquidación. Se ademais da presentación se efectuase o ingreso en prazo regulamentario, poderanse aplicar as correspondentes deducións por reducións ou bonificacións.
  • Evitarase a comisión dunha infracción tipificada como grave polo artigo 22 do RD lexislativo 5/2000 do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da lei sobre infraccións e sancións na orde social, ou na responsabilidade penal que, se é o caso, puidese derivar.

Recargas e xuros de demora:

Transcorrido o prazo regulamentario establecido para o pagamento das cotas á Seguridade Social, sen que estas se ingresasen e sen prexuízo das especialidades previstas para os aprazamentos, acumularanse as seguintes recargas:

 • Presentación dos documentos de cotización dentro do prazo regulamentario:
  • Recarga do 20 % da débeda, se se aboasen as cotas debidas tras o vencemento do prazo regulamentario.
 • Sen presentación dos documentos de cotización en prazo:

  • Recarga do 20% da débeda, se se aboasen as cotas debidas antes da terminación do prazo de ingreso establecido na reclamación de débeda ou na acta de liquidación.
  • Recarga do 35% da débeda, se se aboasen as cotas debidas a partir da terminación deste prazo de ingreso.

 • Xuros de demora:

  Os xuros de demora percibiranse a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo regulamentario de ingreso das cotas, aínda que serán esixibles unha vez transcorridos quince días naturais dende a notificación da providencia de constrinximento ou comunicación do inicio do procedemento de dedución, sen que se aboase a débeda.

  Así mesmo, serán esixibles estes xuros cando non se aboase o importe da débeda no prazo fixado nas resolucións desestimatorias dos recursos presentados contra as reclamacións de débeda ou actas de liquidación, se a execución destas resolucións fose suspendida nos trámites do recurso contencioso-administrativo que contra elas se interpuxese.

  Os xuros de demora esixibles serán os que reportase o principal da débeda desde o vencemento do prazo regulamentario de ingreso e os que reportase, ademais, a recarga aplicable no momento do pagamento, desde a data en que, segundo o apartado anterior, sexan esixibles.

  O tipo de xuro de demora será o xuro legal do diñeiro vixente en cada momento do período de acumulación de xuros, incrementado nun 25%, agás que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado estableza un diferente. Para o ano 2017, o 3,75%. • Bases de cotización para Continxencias Comúns
 • Bases de cotización para Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais
 • Cotización a tempo parcial. Continxencias Comúns
 • Cotización a tempo parcial. Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais
 • Cotización por contratos de aprendizaxe e formación
 • Cotización bolseiros e investigadores
 • Cotización programas de formación e prácticas non laborais 
 • Cotización Representantes de Comercio


BASES DE COTIZACIÓN CONTINXENCIAS COMÚNS
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros /mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.152,90 3.751,20
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 956,10 3.751,20
3 Xefes Administrativos e de Taller 831,60 3.751,20
4 Axudantes non Titulados 825,60 3.751,20
5Oficiais Administrativos 825,60 3.751,20
6 Subalternos 825,60 3.751,20
7 Auxiliares Administrativos 825,60 3.751,20
Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros /día
8 Oficiais de primeira e segunda 27,52 125,04
9 Oficiais de terceira e Especialistas 27,52 125,04
10 Peóns 27,52 125,04
11 Traballadores menores de dezaoito anos, calquera que sexa a súa categoría profesional 27,52 125,04


TOPES DE COTIZACIÓN PARA ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
Tope Mínimo (euros/mes) Tope Máximo (euros/mes)
825,60 3.751,20


 

BASES MÍNIMAS COTIZACIÓN CONTINXENCIAS COMÚNS CONTRATOS A TEMPO PARCIAL 2017
Categorías Profesionais Base Mínima horaria (euros)
1. Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 6,95
2. Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes titulados 5,76
3. Xefes administrativos e de Taller 5,01
4. Axudantes non Titulados 4,97
5. Oficiais Administrativos 4,97
6. Subalternos 4,97
7. Auxiliares Administrativos 4,97
8. Oficiais de primeira e segunda 4,97
9. Oficiais de terceira e Especialistas 4,97
10. Traballadores maiores de 18 anos non cualificados 4,97
11. Traballadores menores de 18 anos, calquera que sexa a súa categoría profesional  4,97

A base mínima para continxencias profesionais aplicable aos contratos a tempo parcial, durante o ano 2017, será de 4,97 euros/hora traballada.

A cotización á Seguridade Social polos contratos de formación consistirá nunha cota única mensual distribuída da seguinte forma:

COTIZACIÓN POR CONTRATOS PARA A FORMACIÓN E A APRENDIZAXE:
Concepto Empresa Traballador Total
Por Continxencias Comúns 33,46 6,67 € 40,13 €
Por Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais IT: 2,57 €
IMS: 2,03 €
4,60 €
Desemprego (*) 45,40 € 12,80 € 58,20 €
Fondo de Garantía Salarial 2,54 € 2,54 €
Formación Profesional 1,23 € 0,16 € 1,39 €

(*) Cando proceda cotizar por desemprego nos contratos para a formación, a base de cotización será a base mínima correspondente ás continxencias por accidentes de traballo e enfermidades profesionais, para o ano 2017 (825,60 euros), á que será de aplicación o tipo do 7,05 %, distribuído conforme o seguinte detalle: 5,50 %a cargo da empresa e 1,55 % a cargo do traballador.

 • Esta cotización tamén será aplicable:
 • A bolseiros e investigadores, incluídos no campo de aplicación do Real Decreto 63/2006, do 27 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación. Durante os dous primeiros anos levarase a cabo aplicando as regras correspondentes á cotización nos contratos para a formación, respecto da cotización por continxencias comúns e profesionais.
 • Ás persoas asimiladas a traballadores por conta allea a que se refire o Real Decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos e as condicións de inclusión no Réxime Xeral da Seguridade Social das persoas que participen en programas de formación, en desenvolvemento do previsto na disposición adicional terceira da Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social, e as persoas que realicen prácticas non laborais ao abeiro do disposto no Real Decreto 1543/2011, do 31 de outubro, polo que se regulan as prácticas non laborais en empresas. Non existirá obriga de cotizar pola continxencia de desemprego, fondo de garantía salarial nin por formación profesional.

Cotización Representantes de Comercio

As altas dos representantes de comercio producidas a partir do próximo 1 de setembro de 2015 débense de realizar en CCC con RÉXIME 0111 e cos seguintes datos:

- RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL: 0500

- GRUPO DE COTIZACIÓN: 05

-OCUPACIÓN: b

Con independencia do anterior, se ao representante de comercio lle resultasen de aplicación peculiaridades de cotización cuxa identificación precisase outra información, deberanse comunicar os datos que correspondan en cada suposto conforme os criterios xerais aplicables ao resto de traballadores incluídos no Réxime Xeral.

A base máxima de cotización de continxencias comúns dende o domingo, 01 de xaneiro de 2017 será 3.751,20 euros.Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal