MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Traballadores

Estás en: Inicio » Traballadores » Cotización / Recadación de Traballadores » Bases e tipos de cotización 2017

Bases e tipos de cotización 2017
BASES DE COTIZACIÓN CONTINXENCIAS COMÚNS
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros/mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.152,90 3.751,20
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 956,10 3.751,20
3 Xefes Administrativos e de Taller 831,60 3.751,20
4 Axudantes non Titulados 825,60 3.751,20
5 Oficiais Administrativos 825,60 3.751,20
6 Subalternos 825,60 3.751,20
7 Auxiliares Administrativos 825,60 3.751,20
Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros/día
8 Oficiais de primeira e segunda 27,52  125,04
9 Oficiais de terceira e Especialistas 27,52 125,04
10 Peóns 27,52 125,04
11 Traballadores menores de dezaoito anos, calquera que sexa a súa categoría profesional 27,52 125,04


TIPOS DE COTIZACIÓN (%)
CONTINXENCIAS EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Comúns 23,60 4,70 28,30
Horas Extraordinarias Forza Maior 12,00 2,00 14,00
Resto Horas Extraordinarias 23,60 4,70 28,30

(1) Tipo de continxencias comúns (IT): Traballadores con 65 anos e 0 a 4 meses de idade e 36 anos e 3 meses ou máis de cotización ou 65 anos e 5 meses ou máis de idade e 35 anos e 6 meses ou máis de cotización: 1,50 por 100 (1,25 por 100 -empresa- e 0,25 por 100 -traballador-).

(2) Nos contratos temporais de duración efectiva inferior a sete días, a cota empresarial por continxencias comúns increméntase nun 36 por cento. Non se aplica aos contratos de interinidade, nin ao Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrario, incluído no Réxime Xeral.

 

DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Tipo Xeral 5,50 1,55 7,05
Contrato duración determinada Tempo Completo 6,70 1,60 8,30
Contrato duración determinada Tempo Parcial 6,70 1,60 8,30

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,20 0,20

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60 0,10 0,70

TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
MÁXIMO MÍNIMO
3.751,20 825,60

CONTRATO DE TRABALLO A TEMPO PARCIAL
GRUPO COTIZACIÓN BASE MÍNIMA/HORA
1 6,95 
2 5,76 
3 5,01
4 a 11 4,97

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI)
DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 23,59 707,70 9.907,80

INDICADOR PÚBLICO DE RENDAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) -Dende o 01/01/2017 ata o 30/06/2017
DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 17,75 532,51 6.390,13

 

INDICADOR PÚBLICO DE RENDAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) -A partir do 01/07/2017
DIARIO MENSUAL ANUAL
IMPORTES 17,93 537,84 6.454,03

 Dende o 01/01/2017 ata o 30/06/2017
 
Base Mínima euros/mes 893,10
Base Máxima euros/mes 3.751,20
Tipos
 • 18,75%: Cando a base estea comprendida entre 893,10 e 1.071,60 euros/mensuais.
 • 26,50%: Se cotiza por unha base superior a 1.071,60 euros mensuais, a contía que exceda.
Mellora Voluntaria I.T.  C.C.
 • 3,30%
 • 2,80 %, se está acollido ao sistema de protección por continxencias profesionais ou por cesamento de actividade.
Tipo AT e EP Tarifa primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016.
IMS (non opción AT e EP) 1,00%

 

A partir de 01/07/2017:

Base Mínima euros/mes 919,80
Base Máxima euros/mes 3.751,20
Tipos
 • 18,75%: Cando a base estea comprendida entre 919,80 e 1.103,70 euros/mensuais.
 • 26,50%: Se cotiza por unha base superior a 1.103,70 euros mensuais, a contía que exceda.
Mellora Voluntaria I.T.  C.C.
 • 3,30%
 • 2,80 %, se está acollido ao sistema de protección por continxencias profesionais ou por cesamento de actividade.
Tipo AT e EP Tarifa primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016.
IMS (non opción AT e EP) 1,00%

Os traballadores incluídos neste sistema que non optasen pola totalidade da cobertura de AT e EP, efectuarán unha cotización adicional do 0,10 %, sobre a base de cotización elixida, para o financiamento das prestacións de risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.

O tipo de cotización para a protección por cesamento de actividade será o 2,20 %.Dende o 01/01/2017 ata o 30/06/2017

 
Base Mínima euros/mes 893,10 €/mes
Base Máxima euros/mes 3.751,20 €/mes

Base de Cotización menores de 47 anos ou con 47 anos.

 • Traballadores que ao 01/01/2017 sexan menores de 47 anos poderán elixir entre os límites das bases mínima e máxima.
 • Igual elección poderán efectuar os traballadores que nesa data teñan unha idade de 47 anos e a súa base de cotización no mes de decembro de 2016 fose igual ou superior a 1.964,70 euros mensuais ou causen alta neste Réxime Especial con posterioridade a esta data.
 • Traballadores que, ao domingo, 01 de xaneiro de 2017, teñan 47 anos de idade, se a súa base de cotización fose inferior a 1.964,70 euros mensuais non poderán elixir unha base de contía superior a 1.964,70 euros mensuais, agás que exerciten a súa opción en tal sentido antes do venres, 30 de xuño de 2017, producindo efectos a partir do 1 de xullo do mesmo ano.
 • No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, tivese que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste Réxime Especial con 47 anos de idade, en cuxo caso non existirá esta limitación.

Base de Cotización 48 ou máis anos de idade.

 • Traballadores que ao 01/01/2017, teñan cumprida a idade de 48 ou máis anos, a base de cotización estará comprendida entre as contías de 963,30 e 1.964,70 euros mensuais.
 • No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, tivese que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste réxime especial con 45 ou máis anos de idade, a elección de bases estará comprendida entre 893,10 e 1.964,70 euros mensuais.

Base de Cotización 48 ou 49 anos de idade.

 • Traballadores que a 1 de xaneiro de 2011 tiñan 48 ou 49 anos de idade e a súa base de cotización fose superior a 1.964,70 euros mensuais poderán optar por unha base de cotización comprendida entre 893,10 euros mensuais e o importe daquela incrementado nun  1 por cento.
Base de Cotización 48 ou máis anos de idade con 5 ou máis anos cotizados antes dos 50 anos.
 • Se a última base de cotización é inferior ou igual a 1.964,70 euros mensuais, haberá que cotizar por unha base comprendida entre 893,10 e 1.964,70 euros/mensuais.
 • Se a última base de cotización é superior a 1.964,70 euros, haberase de cotizar por unha base comprendida entre 893,10 euros mensuais, e o importe daquela incrementado nun  1 por cento.
Tipo con I.T.

29,80 por cento

29,30 por cento con cesamento de actividade ou con AT e EP

Tipo sen I.T. 26,50 por cento
Tipo AT e EP (con I.T.)

Tarifa primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro

Os traballadores autónomos dedicados á venda ambulante ou a domicilio: calquera que sexa a idade do traballador e os anos cotizados de forma efectiva á Seguridade Social, as bases mínimas de cotización destes traballadores (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durante o ano 2017, serán:

1) Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado: a) Mercados menos de 8 horas día: opción de base mínima de autónomos (893,10 €/mes) ou 491,10 €/mes. b) Mercados máis de oito horas día e traballadores que non perciben ingresos directamente dos compradores: opción entre a base mínima réxime xeral (825,60 €/mes) ou base mínima de autónomos (893,10 €/mes) ou 491,10 €/mes para actividade CNAE 4799.

2) Traballadores individuais: Opción entre a base mínima do réxime xeral (825,60 €/mes) ou base mínima de autónomos (893,10 €/mes) agás: a) Se CNAE é 4799: entre a base mínima de autónomos (893,10 €/mes) ou 491,10 €/mes. b) Mercados menos de 8 horas día: entre base mínima de autónomos (893,10 €/mes) ou 491,10 €/mes.

Os traballadores autónomos que nalgún momento do ano 2016 e de xeito simultáneo tivesen contratado ao seu servizo un número de traballadores por conta allea igual ou superior a dez, a base mínima de cotización será 1.152,90 euros/mes (grupo de cotización 1 do Réxime Xeral)

Os traballadores autónomos sen cobertura de AT e EP realizarán unha cotización adicional do 0,10% sobre a cotización elixida, para o financiamento das prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.

O tipo de cotización para a protección por cesamento de actividade será o 2,20% a cargo do traballador.

O tipo por Continxencias Comúns (IT) para traballadores con 65 anos e 0 a 4 meses de idade e 36 anos e 3 meses ou máis de cotización ou 65 anos e 5 meses de idade e 35 anos e 6 meses ou máis cotizados: 3,30% ou 2,80%.

 

A partir do 01/07/2017

Base Mínima euros/mes 919,80 €/mes
Base Máxima euros/mes 3.751,20 €/mes

Base de Cotización menores de 47 anos ou con 47 anos.

 • Traballadores que ao 01/07/2017 sexan menores de 47 anos poderán elixir entre os límites das bases mínima e máxima.
 • Igual elección poderán efectuar os traballadores que nesa data teñan unha idade de 47 anos e a súa base de cotización no mes de decembro de 2016 fose igual ou superior a 1.964,70 euros mensuais ou causen alta neste Réxime Especial con posterioridade a esta data.
 • Traballadores que, a 1 de xullo de 2017, teñan 47 anos de idade, se a súa base de cotización fose inferior a 1.964,70 euros mensuais, non poderán elixir unha base de contía superior a 2.023,50 euros mensuais, agás que exerciten a súa opción en tal sentido antes do 30 de xuño de 2017, producindo efectos a partir do 1 de xullo do mesmo ano.
 • No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, tivese que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste Réxime Especial con 47 anos de idade, en cuxo caso non existirá esta limitación.

Base de Cotización 48 ou máis anos de idade.

 • Traballadores que ao 01/07/2017, teñan cumprida a idade de 48 ou máis anos, a base de cotización estará comprendida entre as contías de 992,10 e 2.023,50 euros mensuais.
 • No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, tivese que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste réxime especial con 45 ou máis anos de idade, a elección de bases estará comprendida entre 919,80 e 2.023,50 euros mensuais.

Base de Cotización 48 ou 49 anos de idade.

 • Traballadores que a 1 de xaneiro de 2011 tiñan 48 ou 49 anos de idade e a súa base de cotización fose superior a 1.964,70 euros mensuais poderán optar por unha base de cotización comprendida entre 919,80 euros mensuais e o importe daquela incrementado nun  3 por cento.
Base de Cotización 48 ou máis anos de idade con 5 ou máis anos cotizados antes dos 50 anos.
 • Se a última base de cotización é inferior ou igual a 1.964,70 euros mensuais, haberá que cotizar por unha base comprendida entre 919,80 e 2.023,50 euros/mensuais.
 • Se a última base de cotización é superior a 1.964,70 euros, haberase de cotizar por unha base comprendida entre 919,80 euros mensuais, e o importe daquela incrementado nun  3 por cento.
Tipo con I.T.

29,80 por cento

29,30 por cento con cesamento de actividade ou con AT e EP

Tipo sen I.T. 26,50 por cento
Tipo AT e EP (con I.T.)

Tarifa primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro

Os traballadores autónomos dedicados á venda ambulante ou a domicilio: calquera que sexa a idade do traballador e os anos cotizados de forma efectiva á Seguridade Social, as bases mínimas de cotización destes traballadores (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durante o ano 2017, serán:

1) Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado: a) Mercados menos de 8 horas día: opción de base mínima de autónomos (919,80 €/mes) ou 505,89 €/mes. b) Mercados máis de oito horas día e traballadores que non perciben ingresos directamente dos compradores: opción entre a base mínima réxime xeral (825,60 €/mes) ou base mínima de autónomos (919,80 €/mes) ou 505,89 €/mes para actividade CNAE 4799.

2) Traballadores individuais: Opción entre a base mínima do réxime xeral (825,60 €/mes) ou base mínima de autónomos (919,80 €/mes) agás: a) Se CNAE é 4799: entre a base mínima de autónomos (919,80 €/mes) ou 505,89 €/mes. b) Mercados menos de 8 horas día: entre base mínima de autónomos (919,80 €/mes) ou 505,89 €/mes.

Os traballadores autónomos que nalgún momento do ano 2016 e de xeito simultáneo tivesen contratado ao seu servizo un número de traballadores por conta allea igual ou superior a dez, a base mínima de cotización será 1.152,90 euros/mes (grupo de cotización 1 do Réxime Xeral)

Os traballadores autónomos sen cobertura de AT e EP realizarán unha cotización adicional do 0,10% sobre a cotización elixida, para o financiamento das prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.

O tipo de cotización para a protección por cesamento de actividade será o 2,20% a cargo do traballador.

O tipo por Continxencias Comúns (IT) para traballadores con 65 anos e 0 a 4 meses de idade e 36 anos e 3 meses ou máis de cotización ou 65 anos e 5 meses de idade e 35 anos e 6 meses ou máis cotizados: 3,30% ou 2,80%.A partir do 1 de xaneiro de 2017, as bases de cotización por continxencias comúns serán as determinadas na seguinte escala, en función da retribución mensual percibida polos empregados de fogar, incrementado coa parte proporcional das pagas extraordinarias a que este teña dereito por cada relación laboral.

 
 
Tramo

Retribución mensual

euros/mes

Base de cotización

euros/mes

1.º Ata 188,61 161,29
2.º Dende 188,62 ata 294,60 266,84
3.º Dende 294,61 ata 400,80 372,39
4.º Dende 400,81 ata 506,80 477,96
5.º Dende 506,81 ata 612,90 583,52
6.º Dende 612,91 ata 718,20 689,09
7.º Dende 718,21 ata 825,65 825,60
8.º Dende 825,66 862,44


TIPOS DE COTIZACIÓN (%)
CONTINXENCIAS EMPREGADOR TRABALLADOR TOTAL
Comúns 22,10 4,40 26,50
 • Continxencias profesionais (AT e EP), tarifa de primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, en redacción dada pola disposición final décimo oitava, da Lei 48/2015, do 29 de outubro (PXE 2016), (clave epígrafe 97) sendo a cota resultante a cargo exclusivo do empregador.
 • IT: 0,65%.
 • IMS: 0,45 %.

 REDUCIÓN 

 • Familias numerosas, a redución de cotas prevista no parágrafo anterior ampliarase cunha bonificación ata chegar ao 45 %.
 • Beneficiarios: empregadores que contratasen, baixo calquera modalidade contractual, e desen de alta neste Sistema Especial a un empregado de fogar a partir do 1 de xaneiro de 2012, sempre e cando o empregado non figurase en alta no Réxime Especial de Empregados de Fogar a tempo completo, para o mesmo empregador, dentro do período comprendido entre o 2 de agosto e o 31 de decembro de 2011.
 • Os beneficios na cotización consistentes tanto en reducións na cotización á seguridade social a cargo do empregador, coma en bonificacións de cotas a cargo deste, non serán de aplicación nos supostos en que os empregados de fogar que presten os seus servizos durante menos de 60 horas mensuais por empregador asuman as obrigas en materia de encadramento, cotización e recadación no devandito sistema especial de acordo co establecido na disposición adicional vixésimo cuarta da Lei Xeral da Seguridade Social.


PERÍODOS DE ACTIVIDADE.

1.- BASES DE COTIZACIÓN MENSUAIS.

A partir do 1 de xaneiro de 2017, as bases mensuais de cotización por continxencias comúns durante os períodos de actividade para os traballadores que presten servizos durante todo o mes, son as seguintes:

BASES DE COTIZACIÓN POR CONTINXENCIAS COMÚNS

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros/mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.152,90 3.751,20
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 956,10 3.751,20
3 Xefes Administrativos e de Taller 831,60 3.751,20
4 Axudantes non Titulados 825,60 3.751,20
5 Oficiais Administrativos 825,60 3.751,20
6 Subalternos 825,60 3.751,20
7 Auxiliares Administrativos 825,60 3.751,20
8 Oficiais de primeira e segunda 825,60 3.751,20
9 Oficiais de terceira e Especialistas 825,60 3.751,20
10 Peóns 825,60 3.751,20
11 Traballadores menores de dezaoito anos 825,60 3.751,20

Esta modalidade de cotización mensual é aplicable con carácter obrigatorio para os traballadores por conta allea con contrato indefinido, sen incluír entre estes os que presten servizos con carácter fixo descontinuo, respecto aos cales terá carácter opcional.

Non se aplicará neste Sistema Especial:

 • A cotización adicional por horas extraordinarias.
 • O incremento da cota empresarial de continxencias comúns nos contratos temporais de duración efectiva inferior a 7 días.

2 - BASES DE COTIZACIÓN XORNADAS REAIS.

 

BASES DE COTIZACIÓN POR XORNADAS REAIS

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros/día
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 50,13 163,10
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 41,57 163,10
3 Xefes Administrativos e de Taller 36,16 163,10
4 Axudantes non Titulados 35,90 163,10
5 Oficiais Administrativos 35,90 163,10
6 Subalternos 35,90 163,10
7 Auxiliares Administrativos 35,90 163,10
8 Oficiais de primeira e segunda 35,90 163,10
9 Oficiais de terceira e Especialistas 35,90 163,10
10 Peóns 35,90 163,10
11 Traballadores menores de dezaoito anos 35,90 163,10

Cando se realicen no mes natural 23 ou máis xornadas reais, a base de cotización aplicable será a correspondente ás bases mensuais de cotización por continxencias comúns.

   3.- TIPO DE COTIZACIÓN.
   

  TIPO COTIZACIÓN %

  CONTINXENCIAS COMÚNS Accidentes Traballo e Enfermidades Profesionais
  GRUPO EMPRESA TRABALLADOR TOTAL

  Tarifa Primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, PGE 2016, sendo as primas resultantes a cargo exclusivo da empresa

  1 23,60 4,70 28,30
  2 a 11 18,20 4,70 22,90

  REDUCIÓN ACHEGA EMPRESARIAL CONTINXENCIAS COMÚNS
  GRUPO PUNTOS PORCENTUAIS TIPO EFECTIVO %
  • Regras para traballadores dos grupos 2 a 11

  (1) Base de cotización igual ou inferior a 986,70 euros mensuais ou 42,90 euros por xornada realizada.

  (2) Base de cotización superior a 986,70 euros/mes ou 42,90 euros/xornada, e ata 3.751,20 euros/mes ou 163,10 euros por xornada realizada, aplicarase a porcentaxe resultante de aplicar as fórmulas establecidas no artigo 13.4b)2ª da Orde de Cotización para 2017.

  1 8,10 15,50

  2 a 11

  6,97 11,23 (1) (2)

   

  Grupo 1 - A cota empresarial resultante non poderá ser superior a 279,00 euros ao mes ou 12,13 euros por xornada real traballada.

  Grupo 2 a 11 - A cota empresarial resultante non poderá ser inferior a 76,09 euros ao mes ou 3,31 euros por xornada real traballada.

   

  DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
  Traballadores por conta allea fixos 5,50 1,55 7,05
  Traballadores por conta allea de carácter eventual 6,70 1,60 8,30
  Traballadores con contratos de duración determinada ou celebrados con discapacitados cun grao non inferior ao 33 por cento 5,50 1,55 7,05


  Durante o ano 2017 aplicarase aos traballadores que se atopen en situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural así como maternidade e paternidade causadas durante a situación de actividade, calquera que sexa o grupo no que queden encadrados, unha redución na cota á cotización por desemprego de 2,75 puntos porcentuais da base de cotización.

   

  EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
  FOGASA 0,10 0,10

  EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
  FORMACIÓN PROFESIONAL 0,15 0,03 0,18


  INCAPACIDADE TEMPORAL, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL, PATERNIDADE E MATERNIDADE DURANTE A SITUACIÓN DE ACTIVIDADE, COTIZACIÓN SEGUNDO MODALIDADE DE CONTRATACIÓN
  CONTRATO INDEFINIDO Normas Réxime Xeral CONTRATO TEMPORAL E FIXOS DESCONTINUOS
  GRUPO

  TIPO %

  Aplicaranse as normas do Réxime Xeral en relación aos días contratados nos que non puidesen prestar os seus servizos.

  Nos días en que non estea prevista a prestación de servizos, os traballadores están obrigados a ingresar a cotización correspondente aos períodos de inactividade, agás que estean a percibir os subsidios por maternidade e paternidade.

  1 15,50
  2 a 11 2,75


  PERÍODOS DE INACTIVIDADE

  A base mensual aplicable aos traballadores por conta allea incluídos neste Sistema Especial durante estes períodos é de 825,60 euros/mensuais.

  O tipo de cotización é o 11,50 % sendo a cota resultante a cargo exclusivo do traballador.  Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal