MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

FAQ

Estás en: Inicio » FAQ » Subsidios e outras prestacións » Maternidade » Beneficiarios/ Requisitos

Beneficiarios/ Requisitos
  • Esíxense os requisitos considerados con carácter xeral e que a nai figure de alta no Sistema da Seguridade Social.

  • Ademais, a nai, ao iniciarse o período de descanso, ten que optar por que o outro proxenitor goce dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso posterior ao parto, de forma simultánea ou sucesiva co seu, e do que poderá seguir gozando aínda que na data de incorporación da nai esta se encontre en situación de incapacidade temporal. A nai poderá revogar a devandita opción, mediante escrito presentado ante a Dirección provincial do INSS , se sobreviñesen feitos que fagan inviable a aplicación desta, tales como ausencia, enfermidade ou accidente do pai, abandono de familia, separación ou outras causas análogas.

  • A prestación concederase a cada un na contía que corresponda.


Cando a nai non traballa, e non está incluída nun réxime do sistema da Seguridade Social, non pode  trasladar ao outro proxenitor o dereito a unha parte do descanso por maternidade.

Non obstante, se se producise o falecemento da nai, con independencia de que esta realizase ou non algún traballo, o outro proxenitor terá dereito á prestación económica por maternidade durante todo o período de descanso, sempre que reúna os requisitos esixidos.Si. Cando  a nai traballadora non reúne o período mínimo de cotización requirido e se lle recoñece o subsidio de natureza non contributiva, o outro proxenitor, a opción da nai, poderá percibir o subsidio de natureza contributiva, durante o período de descanso que corresponda, descontando a duración e o incremento do subsidio de natureza non contributiva que, se é o caso, tería correspondido á nai e sempre que aquel acredite os  requisitos esixidos.

A opción polo gozo do permiso en favor do outro proxenitor deberá realizala a nai ao inicio do descanso.En caso de falecemento da nai, durante o parto ou con posterioridade, o outro proxenitor poderá ser beneficiario da prestación por todo o período de descanso, ou pola parte que quedara por gozar, computado dende a data do parto, e sen que se desconte a parte que a nai tivese podido percibir con anterioridade a este, sempre  que acredite os requisitos esixidos e aínda cando a nai non estivese incluída no sistema da Seguridade Social.Neste caso, ao tratarse dun dereito individual, non está condicionado o gozo á opción por parte da nai. Polo tanto, serán beneficiarios do subsidio por maternidade, por adopción ou acollemento, os traballadores, calquera que sexa o seu sexo, que gocen dos descansos correspondentes e sempre que acrediten os requisitos establecidos.Serán  menores de 6 anos  ou  menores de idade que sexan maiores de 6 anos, cando se trate de menores afectados por discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 por 100, ou que,  polas súas circunstancias e experiencias persoais ou por provir do estranxeiro, teñan especiais dificultades de inserción social e familiar. Estas circunstancias deberán ser acreditadas polos servizos sociais competentes da respectiva comunidade autónoma.Os traballadores por conta allea que gocen dos períodos de descanso por maternidade poderán facelo en réxime de xornada completa ou a tempo parcial. O dereito pode ser exercido por calquera dos proxenitores, adoptantes ou acolledores e en calquera dos supostos de gozo simultáneo ou sucesivo do período de descanso.

Será imprescindible o acordo previo entre o empresario e o traballador. O devandito acordo poderá celebrarse tanto ao inicio do descanso correspondente como nun momento posterior e poderá estenderse a todo o período de descanso ou a parte deste. Unha vez acordado, só poderá modificarse o réxime pactado mediante novo acordo entre o empresario e o traballador afectado, por iniciativa deste e debido a causas relacionadas coa súa saúde ou a do menor.

Os traballadores por conta propia poderán, así mesmo, gozar dos descansos por maternidade a tempo parcial, para cuxos efectos, a percepción dos subsidios e a redución da actividade só poderá efectuarse na porcentaxe do 50 por 100. Para o recoñecemento desta modalidade os interesados deberán comunicar á entidade xestora, ao solicitar a correspondente prestación, o réxime en que se levará a efecto o período de descanso.

Non obstante, en caso de parto, a nai non poderá facer uso desta modalidade de permiso durante as 6 semanas inmediatas posteriores a este, que serán de descanso obrigatorio.Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal