MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Pensionistas

Estás en: Inicio » Pensionistas » Revalorización » Revalorización de pensións

Revalorización de pensións


De conformidade coas previsións contidas na Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017, establécese unha revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social para o exercicio 2017 do 0,25 por cento, incluído o límite máximo de percepción de pensións públicas.

Igualmente, fíxase unha revalorización do 0,25 por cento das contías mínimas das pensións do sistema da Seguridade Social na súa modalidade contributiva, das pensións non contributivas do devandito sistema, así como das pensións non concorrentes do extinguido SOVI.

Así mesmo, actualízanse as contías das asignacións a favor de fillos con discapacidade con 18 ou máis anos.

Importe da revalorización:

 1. As pensións de incapacidade permanente, xubilación, viuvez, orfandade e en favor de familiares do sistema da Seguridade Social na súa modalidade contributiva, causadas con anterioridade ao domingo, 01 de xaneiro de 2017 e non concorrentes con outras, revalorizaranse o 0,25 por cento.
 2. O importe da pensión, unha vez revalorizada, estará limitado á cantidade de 2.573,70 euros, entendendo esta cantidade referida ao importe dunha mensualidade ordinaria, sen prexuízo das pagas extraordinarias que puidesen corresponder. O devandito límite mensual será obxecto de adecuación naqueles supostos en que o pensionista teña dereito ou non a percibir 14 pagas ao ano, comprendidas nun ou outro caso, as pagas extraordinarias, para os efectos de que a contía non supere ou poida alcanzar, respectivamente, 36.031,80 euros, en cómputo anual.
 3. As pensións que excedan de 2.573,70 euros mensuais non se revalorizarán, agás o sinalado no apartado 2.
 4. A revalorización das pensións de grande invalidez efectuarase aplicando as regras previstas no apartado 1 de xeito separado á pensión e ao complemento. Para os efectos do límite máximo sinalado no apartado 2, computarase unicamente a pensión sen complemento.

Nos supostos de revalorización de pensións concorrentes do sistema da Seguridade Social ou con outras pensións públicas, estarase ao disposto no artigo único do Real Decreto 746/2016, do 30 de decembro.

Aplicación da revalorización:

A revalorización aplicarase ao importe mensual que tivese a pensión de que se trate o sábado, 31 de decembro de 2016, excluídos os conceptos que a continuación se enumeran:

 1. Os complementos recoñecidos para alcanzar os mínimos establecidos con anterioridade.
 2. A recarga de prestacións económicas por falta de medidas de seguridade e hixiene no traballo.
 3. As percepcións de rendas temporais por cargas familiares e a indemnización suplementaria para a provisión e renovación de aparatos de prótese e ortopedia, no suposto de pensións do extinguido seguro de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

Pensións do SOVI:

 1. A revalorización das pensións do extinguido SOVI non concorrentes con outras pensións públicas, calquera que sexa a data do feito causante, consistirá na diferenza entre o importe da pensión a 31 de decembro de 2016 e a contía de 5.713,40 euros, en cómputo anual.

  Para os efectos do previsto no parágrafo anterior, non se considerarán pensións concorrentes as prestacións económicas recoñecidas ao abeiro da Lei 3/2005, do 18 de marzo, pola que se recoñece unha prestación económica aos cidadáns de orixe española desprazados ao estranxeiro, durante a súa minoría de idade, como consecuencia da Guerra Civil, e que desenvolveron a maior parte da súa vida fóra do territorio nacional, nin as pensións percibidas polos mutilados útiles ou incapacitados de primeiro grao por causa da pasada guerra civil española, calquera que fose a lexislación aplicable, as pensións extraordinarias derivadas de actos de terrorismo, nin o subsidio de axuda por terceira persoa, a que se refire a disposición transitoria única do texto refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

  Cando, para o recoñecemento dunha pensión do extinguido SOVI, se totalicen períodos de seguro ou de residencia cumpridos noutros países vinculados a España por norma internacional de Seguridade Social que prevexa a devandita totalización, o importe da pensión rateada a cargo de España non poderá ser inferior a 2.856,70 euros en cómputo anual.

  Esta mesma garantía aplicarase en relación cos titulares doutras pensións distintas das do extinguido Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez que opten por algunha destas pensións, sempre que na data do feito causante da pensión que se veña percibindo tivesen reunido todos os requisitos esixidos polo devandito seguro.
 2. A revalorización establecida no apartado anterior non ten carácter consolidable.

Nos supostos de revalorización das pensións do extinguido SOVI concorrentes con outras pensións, estarase ao disposto no artigo único do R.D. 746/2016, do 30 de decembro.

                              Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal