MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Extinció / Incompatibilitats
L'assignació econòmica s'extingeix per:

 • La defunció del causant. Si qui mor és el beneficiari, la titularitat del dret passa al progenitor sobrevivent, si té el causant al seu càrrec.

 • El compliment de l'edat de 18 anys, excepte quan es tracti d'un causant major de l'edat esmentada afectat d'una discapacitat igual o superior al 65%.

 • La desaparició o supressió de la discapacitat per milloria del causant.

 • El cessament de la dependència econòmica del causant respecte al beneficiari.

 • La superació, l'any anterior, dels límits d'ingressos legalment establerts per al manteniment del dret. 


 1. Quan concorrin en els dos progenitors o adoptants o, si s'escau, en els acollidors les circumstàncies necessàries per tenir la condició de beneficiaris de les prestacions familiars, el dret a percebre la prestació només podrà ser reconegut a favor d'un d'ells.

 2. Les prestacions familiars seran incompatibles amb la percepció, per part dels progenitors o adoptants o, si s'escau, dels acollidors, de qualsevol altra prestació anàloga establerta en els altres règims públics de protecció social.

  En el supòsit que un dels progenitors o adoptants estigui inclòs, a raó de l'activitat exercida o per la seva condició de pensionista, en un règim públic de la Seguretat Social, la prestació corresponent serà reconeguda per l'esmentat règim, sempre que reuneixi els requisits necessaris per ser beneficiari de l'esmentada prestació.

  Quan els beneficiaris puguin tenir dret a la mateixa prestació per un mateix subjecte causant en diversos règims públics de protecció social, hauran d'optar per un d'aquests règims.

 3. La percepció de les assignacions econòmiques per fill amb discapacitat a càrrec major de 18 anys és incompatible amb la condició, per part del fill, de pensionista de jubilació o invalidesa en la modalitat no contributiva i amb la condició de beneficiari de les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, o dels subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, a què es refereix la disposició transitòria única del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

  En aquests supòsits, s'haurà d'exercir l'opció a favor d'alguna de les prestacions declarades incompatibles. Si els beneficiaris de les prestacions incompatibles són diferents, l'opció es formularà previ acord dels dos. A falta d'acord, prevaldrà el dret a la pensió d'invalidesa o jubilació no contributiva o, si s'escau, a la pensió regulada en la Llei 45/1960, o als subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, a què es refereix la disposició transitòria única del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal