MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Declaració i efectes de variacions familiars
 • Tot beneficiari té l'obligació de presentar a l'INSS, en el termini de 30 dies, comptats a partir de la data en què es produeixin els canvis, un comunicat acreditat correctament de les variacions que s'hagin registrat en la seva situació que puguin modificar o extingir el dret a la prestació.

  En cap cas, no cal acreditar els fets o les circumstàncies, com ara l'import de les pensions i els subsidis, dels quals la Seguretat Social hagi de tenir coneixement directe.
 • Abans de l'1 d'abril de cada any, el beneficiari ha de presentar una declaració expressiva dels ingressos percebuts durant l'any pressupostari anterior.
 • L'incompliment del que s'estipula als paràgrafs anteriors, és a dir, la no comunicació de les variacions que comportin una reducció o la supressió de la prestació, serà constitutiu d'infracció, d'acord amb el que estableix la secció Segona del capítol III del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social aprovat pel RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 • Si, arran de les variacions, es produeix l'extinció o la reducció del dret, les assignacions mensuals o diferències de més que, si escau, s'haguessin abonat tenen la consideració de prestacions percebudes indegudament des del dia següent a aquell en què s'haguessin hagut de produir els efectes econòmics de la variació.  


 • En els casos de reconeixement del dret i en els supòsits de modificacions en el contingut del dret que impliquin un augment de la quantia de la prestació, els efectes es produeixen a partir del primer dia del trimestre natural immediatament següent al de la presentació de la sol·licitud.
 • Si les variacions suposen l'extinció o la reducció del dret, no tenen efectes fins al darrer dia del trimestre natural en què s'hagi produït la variació en qüestió.
 • En qualsevol cas, quan l'extinció o la modificació sigui conseqüència de la variació dels ingressos anuals computables, tindrà efectes el dia 1 de gener de l'any següent a l'any al qual corresponguin aquests ingressos.
 • En el cas d'extinció per incompatibilitat amb la pensió d'invalidesa o de jubilació, en la modalitat no contributiva, els efectes econòmics deixen de tenir validesa el darrer dia del mes en què s'hagi presentat la sol·licitud de pensió. 


 • Les quanties de les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a càrrec es meritaran en funció de les mensualitats a què, dins cada exercici econòmic, tingui dret el beneficiari.

 • El pagament de les assignacions econòmiques per fill a càrrec serà: 

  • Semestral i s'haurà d'efectuar per semestre vençut, quan es tracti de menors de 18 anys.

  • Mensual i s'haurà d'efectuar per mensualitat vençuda, en els casos de persones amb discapacitat majors de 18 anys.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal