MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Quanties


*Nota: Amb efecte a partir de l'1-01-2011, la quantia de l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec menor de 18 anys sense discapacitat serà, en còmput anual, de 291 euros (|art. 7 RDL 8/2010, de 20 de maig).
 • 291,00 euros anuals (24,25 euros mensuals), quan els ingressos del beneficiari no superin el límit establert d'11.605,77 euros anuals més un 15% per cada fill o menor acollit a càrrec a partir del segon.

  Si es tracta de famílies nombroses, el límit serà de 17.467,40 euros, en els supòsits en què concorrin 3 fills a càrrec, i s'incrementarà en 2.829,24 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclusivament.

 • Quantia inferior i variable, quan els ingressos del beneficiari superin el límit establert, però siguin inferiors a la quantia que resulti de sumar a aquesta xifra el producte de multiplicar l'import anual de l'assignació per fill o menor a càrrec pel nombre de fills o menors a càrrec del beneficiari.

  La quantia anual de l'assignació serà igual a la diferència entre els ingressos percebuts i la xifra resultant d'aplicar el que disposa l'apartat anterior.

  Aquesta diferència es distribueix entre els fills o menors acollits a càrrec i les mensualitats a què es tingui dret a la prestació dins cada exercici econòmic.

  No es reconeixerà assignació econòmica quan la diferència sigui inferior a 24,25 euros anuals per cada fill o menor a càrrec.
FAMÍLIES NO NOMBROSES
FILLS A CÀRREC (n) LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos < = Lm (1) ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A) (1) LÍMIT MÀXIM (LM) Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) (4) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (5)
1 11.605,77 291,00 11.896,77 11.896,77 -I >= 24,25 11.872,52
2 13.346,64 582,00 13.928,64 13.928,64 -I >= 48,50 13.880,14
3 15.087,51 873,00 15.960,51 15.960,51 -I >= 72,75 15.887,76
4 16.828,38 1.164,00 17.992,38 17.992,38 -I >= 97,00 17.895,38
5 18.569,25 1.455,00 20.024,25    20.024,25 -I >= 121,25 19.903,00
6 20.310,12 1.746,00 22.056,12   22.056,12 -I >= 145,50 21.910,62
7 22.050,99 2.037,00 24.087,99   24.087,99 -I >= 169,75 23.918,24
8 23.791,86 2.328,00 26.119,86     26.119,86 - I >= 194,00 25.925,86
9 25.532,73 2.619,00 28.151,73    28.151,73 -I >= 218,25 27.933,48
10 27.273,60 2.910,00 30.183,60     30.183,60 -I >= 242,50 29.941,10
n Lm  =
11.605,77 + 1.740,87
(n - 1)
A  = 291,00 n  LM  = Lm  + A  D = LM - I, sempre que D > = 24,25 euros/any/fill Nivell màxim =
LM  -  (24,25 n )


FAMÍLIES NOMBROSES
FILLS A CÀRREC (n) LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos < = Lm (1) ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A) (1) LÍMIT MÀXIM (LM)Ingressos > Lm < LM (2) ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) (4) NIVELL MÀXIM INGRESSOS (5)
3 17.467,40 873,00 18.340,40 18.340,40 - I > = 72,75 18.267,65
4 20.296,64 1.164,00 21.460,64 21.460,64 - I > = 97,00 21.363,64
5 23.125,88 1.455,00 24.580,88   24.580,88 - I > = 121,25 24.459,63
6 25.955,12 1.746,00 27.701,12   27.701,12 - I > = 145,50 27.555,62
7 28.784,36 2.037,00 30.821,36   30.821,36 - I > = 169,75 30.651,61
8 31.613,60 2.328,00 33.941,60   33.941,60 - I > = 194,00 33.747,60
9 34.442,84 2.619,00 37.061,84   37.061,84 - I > = 218,25 36.843,59
10 37.272,08 2.910,00 40.182,08   40.182,08 -  I> = 242,50 39.939,58
n Lm  = 17.467,40 + 2.829,24 (n-3) A= 291,00 n LM = Lm + A D  = LM  - I, sempre que D >= 24,25 euros/any/fill Nivell màxim =
LM -  (24,25 n )

REGLES D'APLICACIÓ:

 • (1) Es percebrà assignació anual íntegra (A) si els ingressos anuals (I) són inferiors o iguals al límit mínim (Lm) en funció dels causants totals.
 • (2) Límit màxim computable (LM) per comprovar si és procedent assignació per diferències (D). Límit màxim (LM) és el límit mínim (Lm) més 291 euros per cada causant menor de 18 anys sense discapacitat.
 • (3) Es percebrà una assignació anual (D) igual a la diferència entre el límit màxim (LM) i els ingressos (I), sempre que l'esmentada diferència superi o sigui igual a 24,25 euros/any per causant.
 • (4) L'assignació anual per diferències (D) es distribuirà entre els causants.
 • (5) Si els ingressos anuals (I) són superiors a aquests imports, no es percebrà cap assignació.


 • 1.000,00 euros anuals per fill (250,00 euros trimestrals). No s'exigeix en aquests casos límit de recursos econòmics perquè es tracta d'una persona amb discapacitat.


 • 4.426,80 euros anuals per fill (368,90 euros mensuals). No s'exigeix en aquests casos límit de recursos econòmics perquè es tracta d'una persona amb discapacitat.Fills amb 18 anys o més afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 75% i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessitin el concurs d'una altra persona per fer els actes vitals més elementals, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o d'anàlegs:

 • 6.640,80 euros anuals per fill (553,40 euros mensuals). No s'exigeix en aquests casos límit de recursos econòmics perquè es tracta d'una persona amb discapacitat.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal