MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Causants / Beneficiaris
 • Es considera "fill o menor  a càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció" aquell que convisqui i depengui econòmicament del beneficiari.

S'entén, tret de prova en contra, que hi ha dependència econòmica quan el fill o menor acollit conviu amb el beneficiari. No trenca la convivència la separació transitòria motivada per estudis, treball dels progenitors, adoptants o acollidors, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars.

El causant no perdrà la condició de fill o menor a càrrec pel mer fet de fer un treball lucratiu, per compte d'altri o propi, sempre que continuï convivint amb el beneficiari de la prestació i que els ingressos percebuts per aquell en concepte de rendiments del treball no superin el 100% del SMI  vigent en cada moment, en còmput anual.

 • Es considera que el fill o menor  "no està a càrrec" del beneficiari:
  • Si les rendes percebudes pel seu treball o per una prestació substitutiva del salari superen el 100% del SMI esmentat abans.
  • Quan sigui perceptor d'una pensió contributiva, a càrrec d'un règim públic de protecció social espanyol o extranger, diferent de la pensió d'orfandat o de la pensió en favor de familiars de néts i germans.


Tindran dret a l'assignació econòmica per fill o menor a càrrec els progenitors o adoptants, sempre que:

 • Resideixin legalment en territori espanyol. Es considera complerta aquesta condició en el supòsit de treballadors traslladats per la seva empresa fora del territori espanyol que es trobin en situació assimilada a la d'alta i cotitzin en el corresponent règim de la Seguretat Social espanyol.

  No es considerarà interrompuda la residència per les absències del territori espanyol inferiors a 90 dies al llarg de cada any natural, ni quan l'absència estigui motivada per causes de malaltia degudament justificades.  

 • Tinguin al seu càrrec fills o menors en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció, menors de 18 anys o més grans amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% i residents en territori espanyol. Es considera complert aquest requisit respecte dels fills o menors a càrrec que acompanyin en els seus desplaçaments els treballadors traslladats per la seva empresa fora del territori nacional.

 • No tinguin dret a prestacions d'aquesta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

 • No percebin  ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors a 11.576,83 euros. L'esmentada quantia s'incrementa en un 15% per cada fill o menor acollit a càrrec, a partir del segon, inclòs aquest fill. No s'exigeix cap límit d'ingressos per al reconeixement de la condició de beneficiari de l'assignació per fill o menor acollit a càrrec amb discapacitat.

  Quan es tracti de famílies nombroses, els ingressos anuals no seran superiors a 17.423,84 euros, en els supòsits en què concorrin 3 fills a càrrec, i s'incrementaran en 2.822,18 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclòs aquest fill.

  En el supòsit de convivència dels progenitors o dels adoptants, si la suma d'ingressos dels dos supera el límit indicat, no es reconeix la condició de beneficiari a cap d'ells. S'aplicarà la mateixa regla en els supòsits en què l'acolliment familiar permanent o la guarda amb finalitats d'adopció s'hagi constituït per dues persones que formin una mateixa unitat familiar.

 • No obstant això, també poden ser beneficiaris els que percebin ingressos anuals, per qualsevol naturalesa, que superant els imports indicats en els paràgrafs anteriors, siguin inferiors a la quantia que resulti de sumar a aquesta xifra el producte de multiplicar l'import anual de l'assignació per fill o menor acollit pel nombre de fills o menors a càrrec dels beneficiaris. • Els orfes de pare i mare o adoptats, menors de 18 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%
 • Aquells que no siguin orfes i hagin estat abandonats pels seus pares o adoptants, sempre que no es trobin en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció i compleixin els requisits d'edat o discapacitat del punt anterior.

  Quan es tracti de menors sense discapacitat, orfes o abandonats, serà requisit indispensable que els seus ingressos anuals, incloses les pensions d'orfandat o les pensions en favor de familiars, no superin el límit d'ingressos establert.
 • Els fills amb discapacitat majors de 18 anys que no hagin estat incapacitats judicialment  i conservin la seva capacitat d'obrar (el que es presumeix quan no s'acredita l'esmentada incapacitació judicial) són beneficiaris de les assignacions que, a raó d'ells, correspondrien als seus progenitors o adoptants, prèvia presentació de sol·licitud a aquest efecte i amb audiència d'aquests.


En els casos de convivència familiar:

Si en els dos progenitors o adoptants o en aquells que hagin adoptat el menor concorren les circumstàncies necessàries per ser beneficiaris per un mateix causant, serà beneficiari:

 • Un d'ells, de comú acord. Es presumeix que existeix acord quan la prestació és sol·licitada per un dels beneficiaris.
 • Si no hi ha acord, cosa que s'haurà de comunicar de forma expressa a l'INSS , s'aplicaran les regles que, quant a la pàtria potestat i guarda, estableix el Codi civil. En aquest supòsit, l'INSS dictarà una resolució mitjançant la qual i previ reconeixement, si s'escau, del dret a la percepció de la prestació, se suspendrà l'abonament fins que no recaigui l'oportuna resolució judicial.

En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci:

Serà beneficiari qui tingui al seu càrrec el fill o menor en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció , encara que es tracti d'una persona diferent d'aquella que tenia reconeguda la prestació abans de produir-se la separació judicial, la nul·litat o el divorci, sempre que els seus ingressos no superin els límits d'ingressos anuals establerts per ser beneficiari.

No obstant això, quan concorrin en els dos progenitors, adoptants o acollidors, les circumstàncies per ser beneficiaris, la prestació es reconeixerà:

 • A un d'ells, determinat de comú acord. Es presumeix que existeix acord quan la prestació és sol·licitada per un dels dos.
 • A falta d'acord i de previsió judicial expressa, serà beneficiari aquell a qui es concedeixi la custòdia del fill o menor.
 • Quan per resolució judicial s'hagi acordat l'exercici compartit de la guarda i custòdia, la prestació es reconeixerà, prèvia sol·licitud, a cada un d'ells en proporció al temps en què li hagi estat reconeguda la custòdia del fill o menor. 

El que disposa aquest apartat serà aplicable en els supòsits de ruptura d'una unitat familiar basada en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal.

En els casos d'orfes dels dos progenitors o adoptants i de qui, no sent orfes, hagin estat abandonats per aquests:

 • L'assignació es farà efectiva als representants legals o als qui tinguin al seu càrrec el menor o persona amb discapacitat "incapacitada judicialment" mentre compleixin amb l'obligació de mantenir-lo i educar-lo.
 • Si passa altrament, s'abonarà a l'orfe o abandonat mateix.


 • Per acreditar el requisit relatiu al límit d'ingressos es tindran en compte els rendiments del treball, del capital, de les activitats econòmiques i dels guanys patrimonials en els mateixos termes computats en l'apartat 1 de l'article 59 de la LGSS  per al reconeixement dels complements per a mínims de les pensions, d'acord amb les regles següents:
  • A partir de l'1 de gener de 2013, els rendiments procedents del treball (a aquest efecte, tenen la consideració de rendiments del treball les prestacions de Seguretat Social, els havers passius i la resta de Mutualitats de previsió social, com ara jubilació, incapacitat, viduïtat i d'altres) o de la realització d'activitats econòmiques es computaran en el seu valor net (rendiment net). Disposició  transitòria 14a del Text Refós de  la LGSS introduïda per la disposició final 7a.vuit de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, que modifica l'art. 14 del RD 1335/2005, d'11 de novembre, pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social.
  • Quan es tracti de rendiments del capital mobiliari, els ingressos es computaran en el seu valor íntegre.
  • En el supòsit de rendiments del capital immobiliari, els ingressos es computaran en el seu valor íntegre, excloent les despeses deduïbles, d'acord amb la legislació fiscal.
  • Dels guanys patrimonials es computaran, únicament, els guanys nets, amb saldo positiu, derivats de la venda de béns mobles (accions, fons d'inversió...) o de béns immobles.
  • No es computaran les rendes exemptes a què fan referència els paràgrafs a), b), c), d), e), i), j), n), o), q), r), s), t), x) i z) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'IRPF , així com les prestacions familiars recollides al paràgraf h) d'aquest article, ni l'import del complement per tercera persona, en el supòsit de pensions de gran invalidesa.
 • Per al còmput dels ingressos, es tindran en compte els obtinguts pels beneficiaris durant l'exercici anterior al naixement o a l'adopció (prestació de pagament únic) o de la data de presentació de la sol·licitud (assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec).
 • En el cas de menors, abandonats o orfes de pare i mare, sempre que no es trobin en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció, es computaran exclusivament els ingressos que percebin.
 • En els casos de convivència dels dos progenitors, adoptants o acollidors, els ingressos anuals dels dos es computen conjuntament. A aquest efecte, es presumeix l'existència de convivència entre cònjuges, tret de prova en contra, i no es reputarà en cap cas com a falta de convivència la separació transitòria i circumstancial per raó de treball o altres causes anàlogues.
 • En els casos de convivència amb un sol progenitor o adoptant, a causa de la defunció d'un d'ells o d'una nul·litat matrimonial, separació judicial o divorci, no es tindran en compte els ingressos dels fills a càrrec que percebi el beneficiari com a representant legal d'aquests fills i que provinguin de la pensió d'orfandat i de la pensió a favor de familiars de néts i germans del causant.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal