MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Ets a: Inici » Treballadors » Prestacions/Pensions de treballadors  » Maternitat » Règim General » Naixement del dret / Duració

Naixement del dret / Duració

La durada del subsidi serà equivalent a la dels períodes de descans o permisos que es gaudeixin, d'acord amb el previst a l'|art. 48.4 de l' |ET i a l'art. 49 a) i b) de l' EBEP .

Els períodes de descans podran ser gaudits per un o per tots dos progenitors, adoptants o acollidors, en règim de jornada completa o a temps parcial, en els termes legalment establerts.

Quan el subsidi sigui compartit, s'abonarà a cada beneficiari durant la part dels períodes de descans que hagin estat gaudits efectivament per cada un d'ells. La percepció del subsidi es podrà efectuar, en aquests casos, de forma simultània o successiva amb el de l'altre progenitor.

 Se tendrá derecho al subsidio a partir del mismo día en que dé comienzo el período de descanso correspondiente:

 • En caso de maternidad, desde el mismo día de la fecha del parto o la del inicio del descanso, de ser ésta anterior.
 • Ante el fallecimiento de la madre, la efectividad del derecho a esta prestación para el padre comenzará desde la fecha del inicio de la suspensión laboral.
 • En los casos de opción de la madre para que el padre disfrute de hasta 10 semanas, la efectividad del derecho al subsidio se inicia desde la fecha del comienzo del descanso del padre, cuya fecha coincidirá con la elegida al ejercitar la opción.
 • En los casos de adopción y acogimiento, a elección del trabajador, bien a partir de la fecha de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento..
 • En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, podrá iniciarse el subsidio hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción.


Amb caràcter general, el subsidi tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes, excepte en el cas d'hospitalització, que s'ampliarà en determinats supòsits:

 • Si es tracta d'un part múltiple, s'amplia en dues setmanes més per cada fill, a partir del segon.
 • En el supòsit de discapacitat del fill, quan es valori en un grau superior o igual al 33%, dues setmanes addicionals. En cas que ambdós progenitors treballin, el període addicional de percepció del subsidi es distribuirà a opció dels interessats, els quals el podran gaudir simultàniament o successivament i sempre de manera ininterrompuda.

  Quedarà acreditada aquesta incapacitat si, per aplicació de l'escala de valoració dels graus i nivells de dependència específica per a menors de 3 anys, la valoració és, com a mínim, del grau 1 moderat, d'acord amb el que estableix el RD 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

  Quan el grau de discapacitat no hagi estat determinat, si es tracta de nounats, n'hi haurà prou amb un informe del Servei Públic de Salut (SPS) o amb un informe del metge d'un hospital públic o privat, avalat en aquest cas pel SPS, en què es faci constar la discapacitat o la seva possible existència.
 • En els casos de part prematur i en aquells casos en què el nounat necessiti, per alguna condició clínica, hospitalització després del part i únicament en cas de maternitat biològica, el descans es podrà interrompre o ampliar en els termes següents:
  • Es podran interrompre el període de descans i la percepció del subsidi a petició del beneficiari una vegada completat el període de descans obligatori per a la mare de 6 setmanes posteriors al part.  Es podrà reprendre a partir de la data de l'alta hospitalària, pel període que resti per gaudir. L'ampliació per ingrés hospitalari tindrà lloc encara que el descans s'hagi interromput.

   Si la mare mor, l'altre progenitor podrà interrompre el gaudi del permís fins i tot durant les 6 setmanes següents al part.

   No s'interromprà el subsidi si durant el període de percepció s'extingeix el contracte o es produeix el cessament de l'activitat.
  • Si l'hospitalització té una durada superior a 7 dies, s'ampliarà la durada en el nombre de dies que el nounat romangui hospitalitzat després del part, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

   Aquesta ampliació tindrà lloc encara que el beneficiari hagi decidit interrompre el gaudi d'aquest permís, d'acord amb el que s'indica en el punt anterior.

   El gaudi d'aquest període addicional correspondrà a la mare o, segons ella decideixi, a l'altre progenitor si compleix els requisits necessaris i gaudeix del descans.
 • Per a les persones incloses a l'EBEP,s'ampliarà la durada del permís en el nombre de dies que el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals, independentment de la durada mínima del període d'hospitalització i de la causa.

  Pel que fa a l'ampliació del període de descans, en els casos en què el nounat hagi de romandre hospitalitzat després del part, es tindran en compte els internaments hospitalaris iniciats durant els 30 dies naturals posteriors al part.

  A la durada prevista en els supòsits de part múltiple s'acumularà la durada addicional de dues setmanes per discapacitat de cada fill, així com el període d'ampliació que correspongui en casos d'hospitalització del nounat després del part. No obstant això, no serà procedent acumular els períodes d'hospitalització de cada fill quan aquests períodes hagin estat simultanis.
 • En els supòsits de defunció del fill i de naixements que es produeixin després de més de 180 dies de vida fetal, encara que el fetus no compleixi les condicions establertes en l'article 30 del Codi Civil per adquirir la personalitat, la durada de la prestació econòmica no es reduirà, tret que, una vegada finalitzades les 6 setmanes posteriors al part, la mare sol·liciti la reincorporació al seu lloc de treball. En aquest cas, quedarà sense efecte l'opció exercida per la mare a favor de l'altre progenitor.
Opció a favor de l'altre progenitor: 

El període de descans podrà ser gaudit únicament per la mare o, segons ella decideixi, també per l'altre progenitor en cas que treballin tots dos, sens perjudici de les 6 setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare.

 • En cas que treballin els dos progenitors, l'altre progenitor podrà percebre el subsidi, sempre que la mare, a l'inici del període de descans, hagi optat perquè aquell gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare.

  L'altre progenitor podrà continuar gaudint del període de descans per maternitat concedit inicialment, encara que, en el moment en què s'hagi de reincorporar a la feina, la mare estigui en situació d'incapacitat temporal.
 • La mare podrà revocar aquesta opció si es produeixen fets que facin inviable l'aplicació d'aquesta opció, com ara l'absència, la malaltia o un accident de l'altre progenitor, l'abandonament de la família, la separació, la violència de gènere o altres causes semblants.
 • En els casos de part, quan els dos progenitors comparteixin els períodes de descans, no serà procedent el reconeixement d'un subsidi per risc durant la lactància natural, mentre no s'hagin esgotat totalment aquests períodes, independentment del progenitor que els gaudeixi.

  A aquest efecte, quedarà anul·lada l'opció exercida per la mare a favor de l'altre progenitor i la mare haurà de reprendre el gaudi de la part que quedi del permís per maternitat quan, ja incorporada, s'apreciï l'existència del risc durant la lactància natural que doni lloc a la suspensió de la relació laboral.
 • En els supòsits de pluriocupació o pluriactivitat de la mare, l'opció que faci per al gaudi de part del descans a favor de l'altre progenitor haurà de coincidir, pel que fa al nombre de dies cedits, en les dues feines o activitats.
 • En cas de gaudi simultani dels períodes de descans, la suma de tots no podrà superar les 16 setmanes o les que pertoquin en els casos d'ampliació.
 • Si, una vegada començat l'efectiu gaudi per part de l'altre progenitor, aquest progenitor morís abans d'haver-lo completat, la mare podrà fer ús de la part del període de descans que quedés fins a arribar a la durada màxima, encara que ja s'hagués reincorporat a la feina.


 • 16 setmanes ininterrompudes ampliables a: 
  • Dues setmanes més per cada menor, a partir del segon, en el supòsit d'adopció o acolliment múltiples.
  • 2 setmanes addicionals, en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit, quan aquella es valori en un grau superior o igual al 33%. En cas que tots dos progenitors treballin, el període addicional de percepció del subsidi es pot distribuir a opció dels interessats, que el podran gaudir simultàneament o successivament i sempre de forma ininterrompuda.
 • Aquests períodes es poden gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, sempre que abans els empresaris i els treballadors afectats arribin a un acord.
 • Si tots dos progenitors treballen, els períodes de descans es poden distribuir segons les preferències de les persones interessades i es poden gaudir de manera simultània o successiva, sempre que es tracti de períodes ininterromputs i es respectin els límits de durada establerts.
Si, un cop iniciat l'efectiu gaudi morís el beneficiari del subsidi abans d'haver-lo esgotat, l'altre adoptant o acollidor supervivent podrà fer ús de la part del període de descans que quedés fins arribar a la duració màxima, sempre que reuneixi els requisits exigits i gaudeixi del descans o permís corresponent.
 • En cas de defunció del fill adoptat o del menor acollit, no es reduirà la duració de la prestació econòmica, tret que els adoptants o acollidors sol·licitin reincorporar-se al seu lloc de treball. En aquest cas, si el període de descans estava distribuït entre tots dos adoptants o acollidors, la part no consumida per un d'ells no s'acumularà al període gaudit per l'altre.

 Els períodes de suspensió del contracte de treball per maternitat, adopció o acolliment o paternitat es podran gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial. Per tal que es puguin gaudir a temps parcial, tant el permís de maternitat com el de paternitat:

 • Serà imprescindible que l'empresari i el treballador afectat arribin prèviament a un acord. En cas de paternitat, la jornada feta a temps parcial no podrà ser inferior al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet.
 • Aquest acord es podrà materialitzar tant al començament del descans corresponent com en un moment posterior i es podrà estendre a tot el període de descans o a només una part, sens perjudici del que disposa el paràgraf segon del punt següent.
 • El dret al permís de maternitat, en règim de jornada a temps parcial, podrà ser exercit per qualsevol dels progenitors, adoptants o acollidors i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans. En cas de part, la mare no podrà fer ús d'aquesta modalitat de permís durant les sis setmanes posteriors al part, que seran de descans obligatori.

El gaudi a temps parcial dels permisos de maternitat i de paternitat s'ajustarà a les regles següents:

 • El període durant el qual es gaudeixi del permís s'ampliarà proporcionalment en funció de la jornada laboral que es faci.
 • El gaudi del permís serà ininterromput. Una vegada acordat, només es podrà modificar mitjançant un altre acord entre l'empresari i el treballador afectat, a instàncies del treballador i per causes relacionades amb la seva salut o la del menor.
 • Durant el període de gaudi del permís de maternitat o paternitat a temps parcial, els treballadors no podran fer hores extraordinàries, excepte les necessàries per prevenir o solucionar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.
 • El temps durant el qual el treballador presti serveis parcialment tindrà la consideració de treball efectiu i es mantindrà suspesa la relació laboral durant el temps restant. No seran aplicables en aquest cas les regles establertes per al contracte a temps parcial en l'|art. 12 de l'|ET i en les seves normes de desplegament.
 • Si el treballador és beneficiari de la prestació d'atur de nivell contributiu i la compatibilitza amb treball a temps parcial, quan passi a les situacions de maternitat o paternitat, tant si se'n gaudeix en règim de jornada completa com de jornada parcial, se suspendrà la prestació d'atur en els termes establerts en l'art. 284 del Text Refós de  la LGSS .
 • Els permisos de maternitat i de paternitat a temps parcial seran incompatibles:
  • Amb el gaudi simultani pels mateixos treballadors dels drets previstos en els apartats 4 i 4.bis de l'art. 37 de l'ET i de la reducció de jornada per guarda legal prevista en l'apartat 5 d'aquest article.
  • Amb l'exercici del dret a l'excedència per cura de familiars regulat a l'art. 46.3 d'aquesta llei.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal