MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Ets a: Inici » Treballadors » Prestacions/Pensions de treballadors  » Maternitat » Règim General » Gestió / Sol·licituds

Gestió / Sol·licituds • La gestió de la prestació correspon a l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a l'Institut Social de la Marina (ISM), si es tracta de treballadors inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial del Mar. 
 • La determinació del grau de   discapacitat, està atribuïda als òrgans competents de cada comunitat autònoma i a les direccions provincials de l'Institut de la Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) a les ciutats de Ceuta i Melilla.
 • La determinació de les dificultats d'inserció social i familiar dels menors més grans de 6 anys, en els casos d'adopció, acolliment i tutela, és responsabilitat de l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors.
 • Per a la consideració de la família nombrosa, se segueix allò que disposa la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.


 • L'entitat gestora ha d'abonar directament el subsidi a cada beneficiari, si escau, durant els períodes gaudits de manera efectiva per la mare i el pare, i en fa el pagament per períodes vençuts.
 • El subsidi especial per part, adopció i acolliment múltiples s'abona en un sol pagament després de les sis setmanes posteriors al part o de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció, respectivament.
 • En el moment de fer efectiu el subsidi, es dedueix del seu import:
  • La quantia de la suma de les aportacions del treballador relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social, desocupació i formació professional que pertoquin, si escau, per al seu ingrés a la TGSS.  L'empresari té l'obligació d'ingressar només les aportacions a càrrec seu corresponents a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaptació conjunta que siguin aplicables.
  • La retenció per IRPF.


A la cotització dels treballadors, dels socis treballadors, dels socis de treball de societats cooperatives o dels treballadors per compte propi o autònoms substituïts durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural mitjançant contractes d'interinitat bonificats celebrats amb persones desocupades, als quals fa referència el Reial decret llei 11/1998, de 4 de setembre, s'hi aplica:

 • Una bonificació del 100% en les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloent-hi les d'accidents laborals i malalties professionals, i en les aportacions empresarials a les quotes de recaptació conjunta en el cas dels treballadors que pertanyin a un règim de la Seguretat Social vinculat als treballadors per compte d'altri.
 • Una bonificació del 100% de la quota que s'obtingui en aplicar a la base mínima o fixa pertinent el tipus de cotització definit com a obligatori en el cas dels treballadors inclosos en un règim de la Seguretat Social vinculat als treballadors autònoms.

Aquesta bonificació només es fa efectiva mentre coincideixen en el temps la suspensió de l'activitat per aquestes causes i el contracte d'interinitat del substitut i, en qualsevol cas, fins esgotar el límit màxim del període de suspensió.Sol·licitud de la prestació:
 • El procediment per reconèixer el dret s'inicia a instàncies de l'interessat, mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció provincial de l'entitat gestora corresponent, segons el règim d'enquadrament.
  • La sol·licitud es formula en els models normalitzats i han d'incloure les dades i circumstàncies que estableix l'|art.  70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, acompanyada dels documents necessaris, llevat dels que ja s'hagin aportat per a la tramitació d'un subsidi de paternitat per als mateixos fills o menors acollits.
  • Cal indicar explícitament el motiu de la sol·licitud, la data d'inici i la distribució prevista del període de descans de cadascun dels beneficiaris, com també les dades relatives a l'empresa o empreses, si es tracta de treballadors per compte d'altri.
  • La sol·licitud d'interrupció del subsidi en els casos de part prematur i en aquells en què el nounat ha de romandre hospitalitzat després del part, ha de presentar-la la mare o l'altre progenitor,  segons qui sigui el beneficiari o vagi a ser-ho. A més a més, cal acreditar la interrupció de la suspensió del contracte de treball o el cessament de l'activitat, com també l'existència de l'hospitalització del menor, mitjançant el document corresponent del centre hospitalari.
 • L'entitat gestora pot iniciar d'ofici el procediment per al reconeixement del subsidi, quan disposi de les dades suficients i ha de comunicar a l'interessat aquesta circumstància en el termini de 15 dies comptats a partir del dia següent al del fet causant.
Resolució i notificació:

El director provincial  de l' entitat gestora  on s'hagi presentat la sol·licitud dicta resolució expressa i la notifica a l'interessat en el termini de 30 dies a comptar de la recepció de la sol·licitud de l'interessat.

Això no obstant, el subsidi es pot reconèixer mitjançant resolució provisional amb l'última base de cotització que consta a les bases de dades corporatives del sistema. Si la base de cotització del mes immediatament anterior a l'inici del descans és diferent de la utilitzada en la resolució provisional, es recalcula la prestació i s'emet resolució definitiva. Si la base no ha variat, la resolució provisional passa a ser definitiva en un termini de 3 mesos des de la seva emissió.

Excepcionalment, en els supòsits en què s'hagi iniciat l'activitat a l'empresa al mes anterior al del fet causant, cal presentar un certificat de l'empresa on consti la base de cotització corresponent, que és la que es considerarà a efectes del càlcul. S'actuarà de la mateixa manera quan el treballador estigui contractat a temps parcial i no sigui possible determinar la base reguladora, o en els casos en què les empreses hagin estat autoritzades per la TGSS  a diferir l'ingrés de les quotes amb posterioritat al mes següent.

Prescripció:

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des del dia següent al dia en què té lloc el fet causant, sense perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data en què es presenti la sol·licitud corresponent.  • El facultatiu del Servei Públic de Salut que atengui la treballadora embarassada expedirà un informe de maternitat en els casos següents:
  • Quan la treballadora iniciï el descans abans de la data del part.
  • Quan es produeixi la defunció del fill, després de la permanència al si durant cent vuitanta dies com a mínim.
 • L'informe de maternitat constarà d'un original i de  tres còpies:
  • L'original es lliurarà a la treballadora juntament amb una còpia perquè la presenti a l'empresa en el termini de 7 dies (si es tracta de treballadores per compte d'altri).
  • Una altra còpia es tramitarà a la Inspecció de Serveis Sanitaris o a un òrgan equivalent del Servei Públic de Salut corresponent.
  • El facultatiu es quedarà amb l'última còpia.
 • Quan la treballadora es trobi en situació d'incapacitat temporal iniciada abans del part, el facultatiu li haurà d'estendre, simultàniament, un comunicat d'alta mèdica per inici de la situació de maternitat.

 • El Servei Públic de Salut enviarà a l'Entitat gestora l'informe de maternitat i el comunicat d'alta mèdica en el termini dels 5 dies naturals següents al de l'expedició.


 

DOCUMENTS NECESSARIS PER AL TRÀMIT DE MATERNITAT-PATERNITAT

(Original acompanyat d'una còpia per a la seva compulsa o fotocòpia ja compulsada, excepte per als documents d'identitat, ja que n'hi haurà prou amb l'exhibició de l'original)

 

 1. EN TOTS ELS CASOS:

  • Acreditació d'identitat dels sol·licitants, i del representant legal si n'hi ha, mitjançant la documentació següent en vigor:

   • Espanyols: Document nacional d'identitat (DNI).
   • Estrangers: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estranger) exigit per l'AEAT a efectes de pagament.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si s'escau.
  • Treballadors per compte d'altri: certificat de l'empresa en què consti la data de l'inici de la suspensió laboral per maternitat/paternitat si l'empresa no ha enviat aquest certificat a través del Sistema RED.
 2. EN CAS DE MATERNITAT

  1. Per naixement:

   • L'informe de maternitat expedit pel corresponent Servei Públic de Salut, en els casos següents:
    • Quan la treballadora iniciï el descans abans de la data del part.
    • Quan es produeixi la defunció del fill, després de la permanència al si durant cent vuitanta dies com a mínim.
   • Llibre de família o, si s'escau, la certificació de la inscripció del fill, quan aquestes dades no constin automatitzades al Registre Civil. Si el descans s'ha iniciat abans del part, es presentarà una vegada practicada la inscripció registral del fill.
   • Si la mare cedeix part del descans a l'altre progenitor, s'haurà de presentar emplenat el full núm. 5 de la sol·licitud. A més, si és funcionària i no està inclosa al Règim General de la Seguretat Social, haurà d'aportar un certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball en què s'indiqui la situació administrativa en què es troba i el període de llicència per maternitat que li correspon.
   • Si la mare exerceix una activitat professional que no doni lloc a l'alta en el sistema de la Seguretat Social i pertany a una mutualitat o a un col·legi professional, haurà de presentar un certificat en què consti que, amb motiu del part, no ha percebut una prestació o indemnització, independentment de la durada, quantia, configuració o règim.
  2. Per adopció, acolliment o tutela:

   • La resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o tutela, o bé la resolució administrativa o judicial per la qual es concedeix l'acolliment familiar, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que, en aquest últim cas, la durada no sigui inferior a un any i encara que aquests acolliments siguin provisionals. En el cas de l'acolliment simple, es considerarà vàlida la comunicació de l'organisme de les comunitats autònomes que el regulin.
   • Quan es tracti d'adopció o acolliment de menors, o majors de sis anys si els menors tenen discapacitat, hauran de presentar un certificat de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) o de l'òrgan competent de la comunitat autònoma respectiva que acrediti que l'adoptat o acollit presenta un grau de discapacitat igual o superior al 33% o un certificat de l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors que acrediti que l'adoptat o acollit, per les seves circumstàncies personals o perquè prové de l'estranger, té especials dificultats d'inserció social o familiar.
   • Si escau, el llibre de família o, quan no se'n tingui, el certificat de la inscripció del fill o fills, quan aquestes dades no constin automatitzades en el Registre Civil.
   • Si els dos progenitors treballen, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, els quals podran gaudir-lo de manera simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs. Per a això s'haurà d'emplenar el full núm. 5 de la sol·licitud.

    1. Adopció o acolliment internacional:

     • Quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, s'haurà d'aportar la documentació emesa per l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què es justifiqui l'inici dels tràmits per a l'adopció o l'acolliment.
     • Adopció constituïda en un estat estranger i inscrita a l'oficina consular espanyola: Justificant de la inscripció registral o document que acrediti la constitució i el registre de l'adopció.
     • Adopció i tutela amb la finalitat d'adopció, constituïda en un estat estranger no inscrita a Espanya:
      • Resolució administrativa o judicial que acrediti la constitució de l'adopció o la tutela.
      • Visat a favor del menor emès per l'oficina consular espanyola.
      • Certificat, resolució o declaració d'idoneïtat de l'adoptant, expedit per l'autoritat espanyola competent.
      • Document en què el sol·licitant acrediti que ha iniciat els tràmits per a la constitució de l'adopció a Espanya o, si escau, per a la inscripció de l'adopció al Registre Civil.
  3. EN CAS DE PATERNITAT

   1. Per naixement:

    • Llibre de família o, quan no se'n tingui, el certificat de la inscripció del fill o fills, quan aquestes dades no constin automatitzades en el Registre Civil.
   2. Per adopció o acolliment:

    • La resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o tutela, o bé la resolució administrativa o judicial per la qual es concedeix l'acolliment familiar, tant preadoptiu com permanent o simple, sempre que, en aquest últim cas, la durada no sigui inferior a un any i encara que aquests acolliments siguin provisionals. En el cas de l'acolliment simple, es considerarà vàlida la comunicació de l'organisme de les comunitats autònomes que el regulin.
  4. ALTRA DOCUMENTACIÓ

   1. En cas de discapacitat/dependència dels sol·licitants i els fills: Certificat de discapacitat, amb reconeixement del grau igual o superior al 33% (excepte per a l'ampliació de la maternitat no contributiva que serà en un grau igual o superior al 65%) emès per l'Imserso o l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

    En els supòsits de discapacitat dels fills o menors acollits, menors de tres anys, s'haurà de presentar un certificat de l'Imserso o l'òrgan de la comunitat autònoma respectiva, acreditatiu que la discapacitat és igual o superior al 33%, o que la valoració del grau i nivell de dependència és, almenys, del grau I moderat, d'acord amb l'escala de valoració específica per a menors de tres anys. Si el grau de discapacitat no s'ha determinat, en el cas de nounats, n'hi haurà prou amb un informe del Servei Públic de Salut o un informe mèdic d'un hospital públic o privat, en aquest últim cas avalat pel Servei Públic de Salut, en què es faci constar la discapacitat o la seva possible existència.
   2. En cas de famílies nombroses: Títol de família nombrosa o justificant d'haver-lo sol·licitat.
   3. La família monoparental quedarà acreditada si consta en el llibre de família un sol progenitor. Si hi consten dos progenitors, s'haurà d'aportar el certificat de defunció o la resolució judicial en què es declari l'abandonament de la família per part de l'altre progenitor.
   4. En cas d'internament hospitalari del nounat després del part, que doni lloc a l'ampliació del període de descans, un document expedit pel centre hospitalari que acrediti aquesta hospitalització i en què s'especifiquin les circumstàncies que, afectant el nounat, determinen aquest internament, així com les dates de l'inici i de l'acabament.
   5. En cas de gaudi del descans en règim de jornada a temps parcial:

    • Per a treballadors per compte d'altri, un document que acrediti l'acord empresari-treballador sobre gaudi del descans per maternitat/paternitat en règim de jornada parcial.
    • Per a treballadors per compte propi, un document acreditatiu de l'interessat en què es recullin els termes en què es farà el règim de parcialitat de l'activitat.
   6. Els treballadors fixos discontinus que no percebin prestacions d'atur de nivell contributiu: Document pel qual s'acrediti aquesta condició per als naixements, les adopcions o els acolliments produïts en el període entre campanyes, sense perjudici de la meritació de la prestació quan es produeixi la represa de l'activitat.
   7. Si està percebent la prestació d'incapacitat temporal en pagament directe d'una Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, haurà d'aportar un certificat d'aquesta entitat, amb indicació del càlcul de la base reguladora i la data d'acabament del subsidi.
   8. Si està percebent prestació d'atur: Certificat del Servei Públic d'Ocupació Estatal amb la data de suspensió de la prestació.
   9. Els treballadors del Règim Especial de Treballadors Autònoms (a excepció dels inclosos al Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i dels treballadors econòmicament dependents) presentaran una declaració de situació d'activitat si així els ho sol·licita l'entitat gestora.

 

 

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social o si es disposa d'un certificat digital, a través del Servei: Maternitat i paternitat.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal