MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Sistema especial per a empleats de la llar
D'acord amb la disposició addicional trentena novena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost (BOE del 2 d'agost), i amb efecte a partir de l'1 de gener de 2012, el règim especial de la Seguretat Social dels empleats de la llar s'integra en el règim general de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a empleats de la llar.

DocumentDescàrrega del fitxerFormatDimensionsData
Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enCastellà. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enCatalà. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enGalego. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enBasc. El document s'obrirà en una finestra nova. | Obrir el document: Tríptico Sistema Especial de Empleados de Hogar. Servicios electrónicos. enValencià. El document s'obrirà en una finestra nova. PDF 498 Kb 28/06/2017


Les bases de cotització per contingències comunes durant l'any 2017 seran les determinades en l'escala següent, en funció de la retribució mensual percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral.


Tram

Retribució mensual

euros/mes

Base de cotització

euros/mes

1r Fins a 188,61 161,29
2n Des de 188,62 fins a 294,60 266,84
3r Des de 294,61 fins a 400,80 372,39
4t Des de 400,81 fins a 506,80 477,96
Des de 506,81 fins a 612,90 583,52
Des de 612,91 fins a 718,20 689,09
Des de 718,21 fins a 825,65 825,60
Des de 825,66 862,44


Per determinar la retribució mensual de l'empleat de la llar, l'import percebut mensualment s'haurà d'incrementar, d'acord amb el que estableix l'article 147.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb la part proporcional de les pagues extraordinàries a què tingui dret a percebre l'empleat. 


 • Contingències comunes

Durant l'any 2017, el tipus de cotització sobre la base de cotització que correspongui segons l'escala anterior serà el 26,50%, de manera que el 22,10% serà a càrrec de l'ocupador i el 4,40% serà a càrrec de l'empleat.

 • Contingències professionals

Sobre la base de cotització que correspongui s'aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final vuitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016, i les primes resultants seran a càrrec exclusiu de l'ocupador.D'acord amb el que estableix la disposició transitòria única de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització i modernització del sistema de la Seguretat Social, els efectes de la qual han estat prorratejats per la disposició vuitanta-setena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, durant l'any 2017 serà aplicable una reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest Sistema Especial.

Seran beneficiaris d'aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta en el Règim General a un empleat de la llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no hagi figurat d'alta en el Règim Especial d'Empleats de la Llar a temps complet per al mateix ocupador dins el període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011.

Aquesta reducció de quotes s'ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses, en els termes de les reduccions i bonificacions que ja s'apliquen en aquest Règim Especial.

Els beneficis en la cotització consistents tant en reduccions en la cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador com en bonificacions de quotes a càrrec d'aquest no seran aplicables en els supòsits en què els empleats de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació en aquest sistema especial, d'acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei General de la Seguretat Social.
Responsable

El responsable de l’ingrés de les quotes és l’ocupador, de conformitat amb la normativa establerta en el Règim General de la Seguretat Social. El procediment d’ingrés de quotes s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte.

A partir de l'1-4-2013 es podrà acordar amb l'empleat que aquest assumeixi les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació, sempre que el nombre d'hores de treball mensuals sigui inferior a 60, d'acord amb l'article 43.2 del Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General sobre Inscripció d'Empreses i Afiliació, Altes, Baixes i Variacions de dades de Treballadors a la Seguretat Social (BOE 27-2-96).

Termini

L'ingrés de les quotes de cada mes es farà durant el mes següent. 

Recàrrecs i interessos de demora

Una vegada transcorregut el termini reglamentari establert per pagar les quotes a la Seguretat Social sense que s'hagi fet efectiu l'ingrés i sens perjudici de les especialitats previstes per als ajornaments, es reportaran els recàrrecs següents:

 • Recàrrecs:

  Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.
 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es reportaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'hagi abonat el deute.

  Així mateix, aquests interessos seran exigibles quan no s'hagi abonat l'import del deute en el termini fixat a les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o les actes de liquidació, si l'execució d'aquestes resolucions se suspengués en els tràmits del recurs contenciós administratiu que s'hi interposés en contra.

  Els interessos de demora exigibles seran els que hagi reportat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que hagi reportat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament, des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguin exigibles.

  El tipus d'interès de demora serà l'interès legal del diner vigent en cada moment del període de meritació, incrementat en un 25%, tret que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'estableixi un de diferent. Per a l'any 2017, el 3,75%.Informació sobre documents PDF:

Per a poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal lat el programa Acrobat Reader d' Adobe


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal