MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Ets a: Inici » Treballadors » Afiliació » Règims: Qui els integren? » Règim Especial de Treballadors de la Mar

Règim Especial de Treballadors de la Mar
DocumentDescàrrega del fitxerFormatDimensionsData
Nou marc legal per a la protecció social dels treballadors del mar Obrir el document:Nuevo marco legal para la protección social de los trabajadores del mar en Castellà. El document s'obrirà en una finestra nova. PDF 667 Kb 01/12/2015


VaixellTreballadors per compte d'altri.

Quedaran compreses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar les següents persones treballadores per compte aliè:

 1. Persones treballadores que exerceixin la seva activitat marítima i pesquera a bord de les embarcacions, vaixells o plataformes següents, i que figuren en el Rol d'aquests com a tècnics o tripulants:

  1. De marina mercant.
  2. De pesca marítima en qualsevol de les seves modalitats.
  3. De trànsit interior de ports.
  4. Esportives i d'esbarjo.
  5. Plataformes fixes o artefactes o instal·lacions susceptibles de fer operacions d'exploració o explotació de recursos marins, sobre el llit del mar, ancorats o recolzats en ell.

  No tindran la consideració de tals instal·lacions els oleoductes, els gasoductes, els cables submarins, els emissaris submarins i qualsevol altre tipus de canonades o instal·lacions de caràcter industrial o de sanejament.
 2. Persones treballadores que exerceixin la seva activitat a bord d'embarcacions o vaixells de marina mercant o pesca marítima, enrolades com a personal de recerca, observadors de pesca i personal de seguretat.
 3. Persones treballadores dedicades a l'extracció de productes del mar.
 4. Persones treballadores dedicades a l'aqüicultura desenvolupada a la zona marítima i maritimoterrestre, inclosa l'aqüicultura en sorra i en làmina d'aigua, com ara bancs conreats, parcs de cultius, muscleres i gàbies.

  Queden expressament excloses les persones treballadores per compte aliè que prestin els seus serveis per a empreses dedicades a l'aqüicultura a la zona terrestre, com ara vivers, granges marines i centres de recerca de cultius marins. Així mateix, queden excloses les persones treballadores dedicades a l'aqüicultura en aigua dolça.
 5. Bussejadors extractors de recursos marins.
 6. Bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, inclosa l'activitat docent per a l'obtenció de la titulació esmentada.

  Queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportives i recreatives.
 7. Teixidors i teixidores de xarxes.
 8. Estibadors portuaris.

  A l'efecte del seu enquadrament en aquest Règim Especial només es considerarà com a estibadors portuaris, amb independència de la naturalesa especial o comuna de la seva relació laboral, els qui desenvolupin directament les activitats de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega i transbordament de mercaderies, objecte de tràfic marítim, que permetin la seva transferència entre vaixells, o entre aquests i terra o altres mitjans de transport, que integren el servei portuari de manipulació de mercaderies relacionades a l'article 130 del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, i independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

  En tot cas, els estibadors portuaris esmentats hauran de desenvolupar les activitats assenyalades en el paràgraf anterior com a personal d'una empresa titular de la corresponent llicència del servei portuari de manipulació de mercaderies o d'autoprestació, així com de les entitats de posada a disposició de persones treballadores a les empreses esmentades.
 9. Pràctics de port.
 10. Persones treballadores que desenvolupin activitats de caràcter administratiu, tècnic i subaltern en empreses marítimes i pesqueres i d'estiba portuària, així com a les entitats de posada a disposició de persones treballadores a empreses titulars de llicències del servei portuari de manipulació de mercaderies, sempre que desenvolupin la seva activitat exclusivament en l'àmbit portuari, independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

  També hi estaran incloses les persones treballadores que desenvolupin les activitats esmentades al servei de les confraries de pescadors i les seves federacions, de les cooperatives del mar i de les organitzacions sindicals del sector marítim i pesquer i associacions d'armadors.

  A l'efecte de l'enquadrament en aquest Règim Especial de les persones treballadores d'empreses d'estiba portuària, l'empresa haurà de ser titular de la corresponent llicència del servei portuari de manipulació de mercaderies o llicència d'autoprestació, independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

 11. Qualsevol altre col·lectiu de persones treballadores que desenvolupi una activitat marítima i pesquera i la inclusió del qual en aquest Règim sigui determinada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Treballadors per compte propi.

 1. Quedaran compresos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, com a treballadors per compte propi o autònoms, els que facin de manera habitual, personal i directa, fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona i a títol lucratiu alguna de les activitats següents:
  1. Activitats marítimes i pesqueres a bord de les embarcacions o els vaixells que es relacionen a continuació, figurant les persones treballadores o els armadors en el Rol d'aquests com a tècnics o tripulants:

   1. De marina mercant.
   2. De pesca marítima en qualsevol de les seves modalitats.
   3. De trànsit interior de ports
   4. Esportives i d'esbarjo.

  2. Aqüicultura desenvolupada en zona marítima o maritimaterrestre.
  3. Els mariscadors, percebeiros, recollidors d'algues i anàlegs.
  4. Bussejadors extractors de recursos marins.
  5. Bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, inclosa l'activitat docent per a l'obtenció de la titulació esmentada.
   Queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportives i recreatives.
  6. Teixidors i teixidores de xarxes.
  7. Pràctics de port.

 2. Tindran la consideració de familiars col·laboradors de la persona treballadora per compte propi, i per tant, estaran incloses com a persones treballadores per compte propi en el Règim Especial, el cònjuge i els parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, de qualsevol de les persones treballadores per compte propi a què es refereix aquest article, que treballin amb elles en les seves explotacions de manera habitual, convisquin amb el cap de família i en depenguin econòmicament, tret que es demostri la seva condició d'assalariats.

  Malgrat tot el que s'ha dit anteriorment, per ser considerat com a familiar col·laborador en els grups segon i tercer de cotització, serà requisit imprescindible que faci una activitat idèntica a la del titular de l'explotació.

Assimilats a persones treballadores per compte aliè.

 1. S'assimilaran a persones treballadores per compte aliè, amb exclusió de la protecció per desocupació i del Fons de Garantia Salarial, els consellers i administradors de societats mercantils capitalistes, sempre que no tinguin el control d'aquestes en els termes que estableix l'apartat 1 de la disposició addicional vint-i-setena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, quan l'acompliment del seu càrrec comporti la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat i siguin retribuïts per això o per la seva condició de persones treballadores per compte d'aquesta.
 2. Així mateix, s'assimilaran a persones treballadores per compte aliè els pràctics de port que, per a la realització de la seva activitat de practicatge, es constitueixin en empreses titulars de llicència del servei portuari de practicatge en un port, a excepció del dret a les prestacions per desocupació i Fons de Garantia Salarial, de les quals queden exclosos. Les entitats esmentades tindran la consideració d'empresaris a l'efecte d'aquest Règim Especial respecte dels pràctics de port inclosos en aquestes i de la resta del personal al seu servei


Els treballadors del mar que siguin baixa del Règim Especial del Mar i que no quedin inclosos en altres règims poden subscriure amb l'Institut Social de la Marina un "conveni especial". Aquest conveni cobrirà les contingències d'invalidesa permanent, mort  i supervivència, per malaltia comuna i accident no laboral, jubilació, serveis socials i assistència sanitària, si escau. La sol·licitud pot presentar-se en qualsevol moment, sempre que es compleixin els requisits i les condicions generals estipulats per a la resta de treballadors.

Els mariners emigrants i els fills d'aquests mariners que tinguin la nacionalitat espanyola, independentment de si han estat afiliats a la Seguretat Social espanyola o no i dels país on treballin i de si aquest país té signat amb Espanya un acord o un conveni en matèria de Seguretat Social, poden subscriure un conveni especial en les condicions recollides al Reial decret 996/1986, de 25 d'abril.

Condicions i requisits generals: els mateixos que els del Règim General.

Tramitació: direccions provincials i locals de l'ISM

Normativa bàsica
Informació sobre documents PDF:

Per a poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal lat el programa Acrobat Reader d' Adobe


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal