MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

PMF

Ets a: Inici » PMF » Subsidis i altres prestacions » Maternitat » Prestació econòmica / Quantia

Prestació econòmica / Quantia
La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% d'una base reguladora que serà equivalent a la que estigui establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i es prendrà com a referència la data d'inici del període de descans.

No obstant això, durant el gaudi dels períodes de descans en règim de jornada a temps parcial, la base reguladora del subsidi es reduirà en proporció inversa a la reducció que hagi experimentat la jornada laboral.

En el cas de treballadors contractats a temps parcial, la base reguladora diària del subsidi serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l'empresa durant els 12 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de la suspensió laboral entre 365. Si l'antiguitat del treballador a l'empresa és menor, la base reguladora de la prestació serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització  acreditades entre el nombre de dies naturals a què corresponguin.

Quan el treballador es troba en pluriocupació, es computaran les bases de cotització de les diferents empreses, amb aplicació del límit màxim vigent a l'efecte de cotització.En cas de part múltiple i d'adopció o acolliment de més d'un menor, fets de manera simultània, es concedirà un subsidi especial per cada fill o menor acollit, a partir del segon, igual al que correspongui percebre pel primer, durant el període de 6 setmanes immediatament posteriors al part o, quan es tracti d'adopció o acolliment, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

S'abona el 100% de la base reguladora durant els períodes efectivament gaudits pels dos progenitors, per períodes vençuts. El subsidi especial s'abonarà en un sol pagament en acabar el període de 6 setmanes posteriors al part i, en els supòsits d'adopció o acolliment múltiples, en acabar les 6 setmanes immediatament posteriors a la decisió administrativa o judicial d'acolliment o a la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció.

Només un dels progenitors o acollidors podrà percebre el subsidi esmentat i, en cas de part, es determinarà per opció de la mare, i en cas d'adopció o acolliment, per acord dels interessats.Continuarà percebent la prestació de maternitat fins que s'extingeixi l'esmentada situació, i després passarà a la situació legal d'atur i a percebre, si reuneix els requisits necessaris, la prestació corresponent.

En aquest cas, no es descomptarà del període de percepció de la prestació d'atur de nivell contributiu el temps que hagi romàs en situació de maternitat.Se suspendrà la prestació per desocupació i la cotització a la Seguretat Social i passarà a percebre la prestació per maternitat en la quantia que correspongui, que serà gestionada directament per la seva entitat gestora (INSS  o ISM ).

Un cop extingida la prestació de maternitat, es reprendrà la de desocupació amb la durada que restava per percebre i la quantia que li pertocava en el moment de la suspensió.Els processos d'incapacitat temporal iniciats abans del part, i sense que la interessada hagi optat pel descans maternal, es mantindran en els seus propis termes fins al moment del part, i es deixarà sempre la possibilitat d'opció de la interessada per l'esmentat descans. A partir de la data del part haurà de començar el gaudi del descans per maternitat. Si transcorregut aquest, l'anterior situació d'incapacitat temporal persisteix, es reprendrà el còmput interromput, encara que s'hagi extingit el contracte de treball.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal