MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

PMF

Ets a: Inici » PMF » Subsidis i altres prestacions » Maternitat » Naixement del dret / Durada del període de descans

Naixement del dret / Durada del període de descans
A partir de la data del part o la de l'inici del descans, si aquesta data és anterior  (la mare podrà avançar el descans fins en 10 setmanes a la data prevista per al part que consti en l'informe  de maternitat del Servei Públic de Salut).Com a norma general, s'inicia a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o bé a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, provisional o definitiu, sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de suspensió.

En els supòsits d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, el període de suspensió es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció. Si transcorregut l'esmentat període no ha recaigut la resolució judicial o administrativa corresponent, l'entitat gestora podrà suspendre cautelarment la percepció de la prestació fins al moment en què es produeixi.

No obstant això, en aquells casos en què s'hagi reconegut el subsidi i no culmini l'adopció o l'acolliment internacional, els interessats no estaran obligats a tornar les prestacions percebudes fins al moment de la denegació o, si s'escau, fins al moment en què se n'hagi suspès l'abonament.Amb caràcter general, el subsidi per maternitat tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes que, en els casos de part múltiple, s'ampliarà en 2 setmanes per cada fill a partir del segon.

A la durada prevista s'acumularà, si s'escau, la durada addicional de 2 setmanes per discapacitat de cada fill, així com el període d'ampliació que correspongui, fins a un màxim de 13 setmanes, en casos d'hospitalització del nounat després del part. No obstant això, en supòsits de part múltiple, no serà procedent acumular els períodes d'hospitalització de cada un dels fills quan els esmentats períodes hagin estat simultanis.

En els casos de part prematur i en aquells casos en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat després del part per un període superior a 7 dies, el període de descans es podrà computar, a instàncies de la mare o, quan no se'n tingui, de l'altre progenitor, a partir de la data de l'alta hospitalària, i s'exclouran de l'esmentat còmput les 6 setmanes immediatament posteriors al part que són de descans obligatori per a la mare.

En el supòsit de defunció del fill, la durada de la prestació econòmica no es veurà reduïda, tret que, una vegada finalitzades les 6 setmanes posteriors al part, la mare sol·liciti reincorporar-se al seu lloc de treball. En aquest últim cas, quedarà sense efecte l'opció exercida per la mare en favor de l'altre progenitor.

Si els dos progenitors treballen i reuneixen els requisits per a això, a opció de la mare, podran compartir, de manera simultània o successiva, el període de descans.
Amb caràcter general, el subsidi per maternitat tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes que, en els casos d'acolliment o adopció múltiple, s'ampliarà en 2 setmanes per cada fill a partir del segon.

A la durada prevista s'acumularà, si s'escau, la durada addicional de 2 setmanes per discapacitat de cada fill.

En el cas de defunció dels fills adoptats o dels menors acollits, tampoc no es veurà reduïda la durada de la prestació econòmica, tret que els adoptants o acollidors sol·licitin reincorporar-se al seu lloc de treball.

Si els dos progenitors treballen, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, els quals podran gaudir d'aquest període de manera simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats.En el supòsit de defunció del fill, la durada de la prestació econòmica no es veurà reduïda, tret que, una vegada finalitzades les 6 setmanes posteriors al part, la mare sol·liciti reincorporar-se al seu lloc de treball. En aquest últim cas, quedarà sense efecte l'opció exercida per la mare en favor de l'altre progenitor.

Serà aplicable el que disposa el paràgraf anterior encara que el fetus no reuneixi les condicions establertes en l'article 30 del Codi civil per adquirir la personalitat, sempre que hagi romàs en el si durant almenys 180 dies.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal