MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

PMF

Ets a: Inici » PMF » Subsidis i altres prestacions » Maternitat » Beneficiaris / Requisits

Beneficiaris / Requisits
  • S'exigeixen els requisits previstos amb caràcter general i que la mare figuri donada d'alta en el Sistema de la Seguretat Social.

  • A més, la mare, en iniciar-se el període de descans, ha d'optar perquè l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, de manera simultània o successiva amb el seu, i que es podrà continuar gaudint, encara que en la data d'incorporació de la mare es trobi en situació d'incapacitat temporal. La mare podrà revocar l'esmentada opció, mitjançant un escrit presentat davant la Direcció Provincial de l'INSS  si tenen lloc fets que en facin inviable l'aplicació, com ara absència, malaltia o accident del pare, abandó de família, separació o altres causes anàlogues.

  • La prestació es concedirà a cada un en la quantia que correspongui.


Quan la mare no treballa, i no està inclosa en un règim del sistema de la Seguretat Social , no pot traslladar a l'altre progenitor el dret a una part del descans per maternitat.

No obstant això, si es produeix la defunció de la mare, independentment del fet que treballés o no, l'altre progenitor tindrà dret a la prestació econòmica per maternitat durant tot el període de descans, sempre que reuneixi els requisits exigits.Sí. Quan  la mare treballadora no reuneix el període mínim de cotització requerit i se li reconeix el subsidi de naturalesa no contributiva, l'altre progenitor, a opció de la mare, podrà percebre el subsidi de naturalesa contributiva durant el període de descans que correspongui, i es descomptaran la durada i l'increment del subsidi de naturalesa no contributiva que, si s'escau, hagi correspost a la mare, i sempre que acrediti els  requisits exigits.

La mare haurà d'optar pel gaudi del permís a favor de l'altre progenitor a l'inici del descans.En cas de defunció de la mare, durant el part o posteriorment, l'altre progenitor podrà ser beneficiari de la prestació per tot el període de descans, o per la part que quedava per gaudir, computat des de la data del part, i sense que es descompti la part que la mare va percebre abans,  sempre que acrediti els requisits exigits i encara que la mare no hagi estat inclosa al sistema de la Seguretat Social.En aquest cas, com que es tracta d'un dret individual, no està condicionat el gaudi a l'opció per part de la mare. Per tant, seran beneficiaris del subsidi per maternitat, per adopció o acolliment, els treballadors, independentment del seu sexe, que gaudeixin dels descansos corresponents i sempre que acreditin els requisits establerts.Seran  menors de 6 anys  o  menors d'edat que siguin majors de 6 anys, quan es tracti de menors afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o que,  per les seves circumstàncies i experiències personals o pel fet de provenir de l'estranger, tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar. Aquestes circumstàncies hauran de ser acreditades pels serveis socials competents de la respectiva comunitat autònoma.Els treballadors per compte d'altri que gaudeixin dels períodes de descans per maternitat, ho podran fer en règim de jornada completa o a temps parcial. El dret pot ser exercit per qualsevol dels progenitors, adoptants o acollidors i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans.

Serà imprescindible l'acord previ entre l'empresari i el treballador. L'esmentat acord es podrà concertar tant a l'inici del descans corresponent com en un moment posterior i es podrà estendre a tot el període de descans o a una part. Una vegada acordat, només es podrà modificar el règim pactat mitjançant un acord nou entre l'empresari i el treballador afectat, per iniciativa de l'esmentat treballador i per causes relacionades amb la seva salut o la del menor.

Els treballadors per compte propi podran, així mateix, gaudir dels descansos per maternitat a temps parcial, a l'efecte dels quals, la percepció dels subsidis i la reducció de l'activitat només es podrà efectuar en el percentatge del 50%. Per al reconeixement d'aquesta modalitat els interessats hauran de comunicar a l'entitat gestora, en sol·licitar la prestació corresponent, el règim en què es portarà a efecte el període de descans.

No obstant això, en cas de part, la mare no podrà fer ús d'aquesta modalitat de permís durant les 6 setmanes immediates posteriors, ja que seran de descans obligatori.Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal