Anar a contingut

Aula de la Seguretat Social

Àrea de professors
Us trobeu a: Inici  >  Àrea de professors  >  Glossari de termes

Contingut

Glossari de termes

A

A la part

Sistema de retribució típic a la pesca, on d'un «import major» constituït per l'import brut de la pesca, se'n dedueixen els beneficis de l'empresari i determinades despeses, i en queda un «import menor», que es distribueix entre els pescadors segons la posició i en proporció a la part acordada.

Abandonats (fills)

Els menors de 18 anys, o majors amb una minusvalidesa igual o superior al 65%, i que hagin estat abandonats pels seus pares, sempre que no es trobin en règim d'acolliment familiar, poden ser beneficiaris de l'assignació econòmica per fill o menor acollit sota cura.

Accident laboral

S'entén per accident laboral qualsevol lesió que pateixi el treballador en ocasió o com a conseqüència del treball que executi per compte d'altri. Al treball per compte propi dels Règims Especials Agrari, de treballadors autònoms i de treballadors del Mar, s'entén per accident de treball l'esdevingut com a conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu propi compte i que determina la seva inclusió en el camp d'aplicació del règim especial. La llei estableix, a més, diverses consideracions i presumpcions per tal de determinar el concepte d'accident laboral.

Accident no laboral

Lesió o alteració de la salut derivada d'un accident sempre que no sigui conseqüència del treball realitzat. Li correspon l'acció protectora de la mateixa manera que en cas de malaltia comuna, sense exigència de període previ de cotització, excepte per accedir a pensions d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o de mort i supervivència, des de situacions de no-alta.

Acció civil

Dret subjectiu públic, anterior al procés, a una tutela jurisdiccional específica, i amb relació a un interès jurídic concret, que concedeixen les lleis per demanar la intervenció dels òrgans competents del Poder Judicial.

Acció positiva

En Dret comunitari, mesures adreçades a un grup determinat, amb les quals es pretén suprimir i prevenir una discriminació o compensar els desavantatges resultants d'actituds, comportaments i estructures existents (denominades, de vegades, "discriminació positiva").

Acció protectora

Comprèn el conjunt de prestacions, en diner o en espècie, que el Sistema de la Seguretat Social estableix per preveure, reparar o superar els estats de necessitat provinents o derivats de les contingències o situacions sofertes pels subjectes protegits i determinades a la Llei.

Acolliment

Institució que té com a finalitat la protecció necessària per a la guarda dels menors en situació de desemparament, o per sol·licitud de pares i tutors, en circumstàncies greus. És una de les situacions protegides, mitjançant el subsidi de maternitat, durant els períodes de descans de què, amb motiu de l'acolliment, gaudeixen els treballadors, i s'abona l'equivalent al 100% de la base reguladora. Es protegeix tant l'acolliment preadoptiu com el permanent, i fins i tot el provisional.

Acta de liquidació

Document redactat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social que inicia la tramitació d'expedients liquidatoris per deutes de Seguretat Social (faltes d'afiliació i alta, diferències de cotització, etc.).

Acta d'infracció

Document segons el model oficial que inicia el procediment sancionador, redactat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en què es constaten determinats fets amb incompliments de normes laborals o de Seguretat Social.

Acte judicial

Resolució dels Jutges o Tribunals que decideix recursos contra resolucions, qüestions incidentals, pressupostos processals, nul·litat del procediment o quan ho estableixin les lleis processals. Serà sempre fundat i contindrà, en paràgrafs separats i numerats, els fets i fonaments de dret i la part dispositiva, i caldrà que el signi el Jutge o el Magistrat o Magistrats que el dicti.

activitat econòmica

Cadascun dels codis representatius de l'activitat realitzada diferents, recollits en la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-93)

Adopció

Acte jurídic pel qual es concedeix la pàtria potestat sobre un menor, creant vincles jurídics de parentiu anàlegs a la filiació.

Afiliació

Inscripció del treballador al Registre de la Seguretat Social, obligatòria per les persones incloses al seu camp d'aplicació i única durant tota la seva vida per tot el sistema, sense perjudici de les altes i les baixes als diferents règims que la integren.

Afiliat

Persona identificada amb un número de Seguretat Social que ha iniciat una activitat emmarcable en un règim del Sistema de la Seguretat Social.

Agreujament de la Incapacitat Permanent

Fins que la persona incapacitada permanent no compleixi els 65 anys, (excepte quan la causa de la incapacitat provingui de malaltia professional), l'Administració, la persona interessada, les entitats col·laboradores o els empresaris responsables de les prestacions, poden promoure la revisió per agreujament de l'estat incapacitant, de conformitat amb el procediment establert.

Ajornament de quotes

Ajornament de Pagament: És un sistema de pagament dels deutes de la Seguretat Social fora del termini reglamentari d'ingrés, subjecte a interessos, i que permet considerar els interessats, mentre compleixin les condicions per a la seva efectivitat, al corrent respecte d'aquests deutes.

Ajuda equivalent a jubilació anticipada

El seu objectiu és permetre que el treballador, encara que no tingui l'edat ordinària per accedir a la pensió de jubilació, percebi un import igual a la pensió que li correspondria en cas que tingués l'edat per obtenir-la en produir-se la situació de desocupació. Es concedeix en els casos de regulació d'ocupació duts a terme a empreses sotmeses a plans de reconversió. Tenen naturalesa col·lectiva i són de finançament mixt.

Ajudes assistencials

Auxilis econòmics en consideració a estats o situacions de necessitat.

Alta

Comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social de la incorporació d'un treballador a una activitat que el converteix en un subjecte protegit del Sistema de Seguretat Social.

Alta a la Seguretat Social

Comunicació obligatòria que ha de fer l'empresari, respecte dels treballadors al seu servei o, si escau, el treballador, davant de la Seguretat Social quan un treballador ingressa a l'empresa, o inicia el treball per compte propi, respectivament.

Alta d'ofici

És la que es produeix com a conseqüència d'una actuació inspectora.

Alta inicial

És la que estableix la primera relació del treballador amb el Sistema de la Seguretat Social.

Alta mèdica

Declaració mèdica, mitjançant el comunicat mèdic d'alta, a les situacions d'incapacitat temporal, després del reconeixement del treballador, que estableix la plena capacitació per al treball. També es produeixen altes mèdiques d'assistència sanitària o quan s'exhaureix el termini màxim de duració de la incapacitat temporal, a l'efecte d'iniciar la instrucció d'un procediment d'incapacitat permanent. El comunicat mèdic d'alta l'emet el facultatiu del Servei Públic de Salut, de l'INSS o de la Mútua d'Accidents Laborals i Malalties Professionals de la Seguretat Social.

Alta successiva

És la que es produeix cada vegada que el treballador reprèn la seva activitat laboral en una ocupació que l'obliga a la inclusió en el Sistema de la Seguretat Social.

Anticipació de prestacions

Les Entitats gestores, Mútues d'Accidents Laborals i Malalties Professionals o, si escau, els Serveis comuns, procedeixen, d'acord amb les seves respectives competències, al pagament de les prestacions als beneficiaris en els casos que determini el reglament, amb la conseqüent subrogació en els drets i accions dels beneficiaris; el pagament esmentat és procedent, encara que es tracti d'empreses desaparegudes o d'altres que per la seva naturalesa especial no puguin ser objecte de procediment de constrenyiment. Igualment, les Entitats, Mútues i Serveis esmentats assumeixen el pagament de les prestacions, en la mesura que s'atenuï l'abast de la responsabilitat dels empresaris amb relació al pagament esmentat. La bestreta de les prestacions no podrà excedir en cap cas la quantitat equivalent a dos cops i mig l'import del salari mínim interprofessional vigent en el moment del fet causant o, si escau, de l'import del capital cost necessari per al pagament anticipat, amb el límit indicat per les Entitats gestores, Mútues o Serveis.

Aportació de l'Estat

Recursos econòmics previstos per la llei i inclosos als pressupostos generals per al sosteniment de les càrregues de la Seguretat Social o per atencions especials per exigències conjunturals.

Aportacions a Serveis Comuns i Socials

Són les que cada mútua d'accidents de treball i malalties professionals efectua per mantenir els serveis comuns i socials de la Seguretat Social i que la Tresoreria General de la Seguretat Social dedueix en transferir a cada mútua la recaptació de les quotes mensuals que li corresponen. Es determina mitjançant l'aplicació a aquestes quotes d'un coeficient que fixa el Ministeri de Treball i Immigració amb caràcter anual. Les empreses col·laboradores ingressen aquestes aportacions juntament amb les quotes.

Assegurança escolar

Creada per Llei el 1953 i prevista a la Llei General de la Seguretat Social com a Règim Especial per als estudiants, la qual tanmateix no ha arribat a desenvolupar-se del tot. Arriba als matriculats en centres oficials des de l'ensenyament secundari fins a l'universitari i, com a màxim, fins als 28 anys. L'exigua quota s'abona juntament amb la matrícula i comprèn prestacions sanitàries i econòmiques d'escassa quantia.

Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)

L'any 1939, el Retir Obrer es va transformar en subsidi de vellesa, vuit anys després (1947), aquest subsidi es converteix en Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i, finalment, el 1955 s'afegeix la protecció de la viduïtat. Manté pervivència actualment, en virtut de norma transitòria, per a aquells que l'1 de gener de 1967, qualsevol que fos la seva edat a la data esmentada, haguessin tingut cobert el període de cotització exigit per l'esmentada Assegurança o que, si de cas hi manca, haguessin figurat afiliats a l'extingit Règim de Retir Obrer Obligatori, conservant el dret a causar les prestacions del primer de les Assegurances esmentades, d'acord amb les condicions exigides per la legislació d'aquest, i sempre que els interessats no tinguin dret a cap pensió a càrrec dels Règims que integren el Sistema de la Seguretat Social; entre aquestes pensions s'inclouen les corresponents a les entitats substitutòries integrades en el Sistema esmentat.

Assignació econòmica per fill o menor acollit sota cura

Prestació familiar, de modalitat no contributiva, de caràcter econòmic, que es reconeix en determinades condicions, per cada fill menor de 18 anys o quan sigui major d'edat estigui afectat per una minusvalidesa de grau igual o superior al 65 per 100, a càrrec del beneficiari, sigui quina sigui la naturalesa legal de la seva filiació, així com pels menors acollits, en acolliment familiar, permanent o preadoptiu.

Assimilació de categories professionals

Resolució inclosa a l'Ordre de 25-6-63 per la qual es van assimilar les categories professionals existents en aquella data a les diferents Reglamentacions de Treball als Grups de Cotització establerts al Decret 56/1963, de 17 de gener (BOE núm. 17). Quan per conveni col·lectiu o per norma es crea una categoria professional, es sol·licita i s'obté d'aquesta Tresoreria General l'assimilació adient.

Assistència jurídica gratuïta

Dret de participar gratuïtament als plets laborals i de Seguretat Social per part dels treballadors, beneficiaris, Entitats Gestores i altres persones, en els termes reconeguts per les lleis.

Assistència sanitària

Dret dels treballadors i pensionistes i dels familiars al seu càrrec, inclosos, si escau, els acollits de fet, de rebre tractament mèdic i farmacèutic, amb les condicions, contingut, modalitats i duració que estableixin les normes. És dispensada pels Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes corresponents i per l'Institut Nacional de Gestió Sanitària a Ceuta i Melilla. També tenen dret a l'assistència sanitària les persones sense recursos suficients i els estrangers, en aquest últim cas amb les condicions establertes a la Llei reguladora dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Assistència Sanitària concertada

Assistència Sanitària prestada per entitats públiques o privades en virtut de concert amb els Organismes de l'Administració de Seguretat Social i aprovats pels Departaments Ministerials competents.

Audiència de la persona interessada

Un cop s'ha instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posa en coneixement de la persona interessada perquè pugui efectuar les al·legacions i presentar els documents i justificants que consideri pertinents, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze. En alguns casos, el dret de rebre determinades informacions o dades contingudes a l'expedient no es pot exercir. Es dóna per realitzat el tràmit si, abans del venciment del termini, la persona interessada manifesta la seva decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions i, igualment, es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin al procediment ni es tinguin en compte a la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades per la persona interessada.

Autònoms

Treballadors per compte propi, siguin o no titulars d'empreses individuals, o familiars seus majors de 18 anys, que reuneixin els requisits que de manera expressa es determinen reglamentàriament.

Autoritat competent

Designa, per a cada Estat membre, el ministre, els ministres o qualsevol altra autoritat corresponent de la qual depenguin, per al conjunt del territori de l'Estat de què es tracti, els règims de Seguretat Social.

Auxili per defunció

És una de les prestacions per mort i supervivència, que consisteix en una quantitat a preu fet de 30,05 euros, perfer front a les despeses de sepeli a qui les hagi suportat. Es presumeix, excepte que es demostri el contrari, que aquestes despeses s'han satisfet en aquest ordre: per al cònjuge supervivent, fills i parents del difunt que hi convisquessin habitualment.

Copyright © Seguretat Social 2018. Tots els drets reservats.