MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Glossari

Ets a: Inici » Glossari


 • Abandonats (fills)
  Els menors de 18 anys, o majors amb una discapacitat igual o superior al 65%, i que hagin estat abandonats pels seus pares, sempre que no es trobin en règim d'acolliment familiar, poden ser beneficiaris de l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec.
 • Accident de treball (AT)
  S'entén per accident laboral qualsevol lesió que pateixi el treballador en ocasió o com a conseqüència del treball que executi per compte d'altri. Pel que fa al treball pel seu compte dels Règims especials de treballadors autònoms  i de treballadors del mar, s'entén per accident de treball l'esdevingut com a conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu compte i que determina la seva inclusió en el camp d'aplicació del règim especial. La llei estableix, a més, diverses consideracions i presumpcions per tal de determinar el concepte d'accident laboral.
 • Accident no laboral
  Lesió o alteració de la salut derivada d'un accident sempre que no sigui conseqüència del treball realitzat. Li correspon l'acció protectora de la mateixa manera que en cas de malaltia comuna, sense exigència de període previ de cotització, excepte per accedir a pensions d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o de mort i supervivència, des de situacions de no-alta.
 • Acció civil

  Possibilitat d'exercici d'un dret subjectiu públic, anterior al procés, a una tutela jurisdiccional específica, i amb relació a un interés jurídic concret, que concedixen les lleis per a demanar la intervenció dels òrgans competents del Poder Judicial.

 • Acció positiva
  En Dret comunitari, mesures adreçades a un grup determinat, amb les quals es pretén suprimir i prevenir una discriminació o compensar els desavantatges resultants d'actituds, comportaments i estructures existents (denominades, de vegades, "discriminació positiva"). (La Sentència del Tribunal Constitucional 28/1992, intenta concretar les accions positives de les mesures protectores, afirmant al respecte que "la prohibició de la discriminació per raó de sexe admet l'existència de mesures singulars a favor de la dona, que tractin de corregir una situació desigual de partida, com són les mesures d'acció positiva o similars, però al mateix temps, exigeix l'eliminació, en principi, de les normes protectores del treball femení i que poden suposar un obstacle per a l'accés real de la dona a l'ocupació en igualtat de condicions de treball amb els homes". D'aquesta manera, es dóna entrada a una concepció de la igualtat que permet tractaments raonablement desiguals per aconseguir la igualtat efectiva, en considerar que la formal ja s'ha aconseguit).
 • Acció protectora
  Comprèn el conjunt de prestacions, en diner o en espècie, que el Sistema de la Seguretat Social estableix per preveure, reparar o superar els estats de necessitat provinents o derivats de les contingències o situacions sofertes pels subjectes protegits i determinades a la Llei.
 • Acolliment

  Institució que té com a finalitat la protecció necessària per a la guarda dels menors en situació de desemparament, o per sol·licitud de pares i tutors, en circumstàncies greus. És una de les situacions protegides, mitjançant els subsidis per maternitat i paternitat, durant els períodes de descans dels quals gaudeixin els treballadors amb motiu de l'acolliment i s'abona l'equivalent al 100% de la base reguladora. Es protegeix tant la guarda amb finalitats d'adopció com l'acolliment familiar i permanent i, en alguns casos, el temporal, sempre que, en aquest últim cas, la seva durada no sigui inferior a un any i encara que aquests acolliments siguin provisionals.

 • Acta de liquidació
  Document pel qual la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia la tramitació d'expedients liquidatoris per deutes a la Seguretat Social en els supòsits en què legalment són procedents. Les Actes de liquidació tenen la presumpció de legalitat, per la qual cosa qui s'hi oposa ho ha de provar, ja que s'invertix la càrrega de la prova.
 • Acta d'infracció
  Document pel qual la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia el procediment sancionador en el qual es constaten els fets i fonaments de dret en què es basa la sanció, l'import de la qual també s'indica, derivada de l'incompliment de normes laborals o de seguretat social. Les Actes d'Infracció tenen la presumpció de legalitat, per la qual cosa qui s'hi oposa ho ha de provar, ja que s'invertix la càrrega de la prova.
 • Acte judicial

  Resolució dels Jutges o Tribunals que decidix l'admissió o la inadmissió dels recursos contra providències, qüestions incidentals, pressupostos processals, nul·litat del procediment o quan les lleis processals ho establisquen. Serà sempre fundat i contindrà, en paràgrafs separats i numerats, els fets i fonaments de dret i la part dispositiva, i caldrà que el firme el Jutge o el Magistrat o Magistrats que el dicten.

 • Activitats bàsiques de la vida diària (Llei 39/2006)
  Tasques elementals de la persona que permeten que se'n surti bé amb un mínim d'autonomia i independència, com són ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, etc.
 • Adopció
  Acte jurídic pel  qual es concedeix la pàtria potestat sobre un menor, creant vincles jurídics de parentiu anàlegs a la filiació.
 • Afiliació
  Acte administratiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social pel qual s'efectua la incorporació al Sistema de la Seguretat Social d'un subjecte protegit qui, d'aquesta manera, esdevé titular de drets i obligacions amb aquest. En general, és l'ocupador qui ho sol·licita per als treballadors per compte d'altri i pel mateix treballador si ho és pel seu compte. Dóna lloc a l'assignació del número d'afiliació, de caràcter vitalici i únic per a tot el Sistema.
 • Agreujament de la Incapacitat Permanent
  Fins que la persona incapacitada permanent no compleixi els 65 anys, (excepte quan la causa de la incapacitat provingui de malaltia professional), l'Administració, la persona interessada, les entitats col·laboradores o els empresaris responsables de les prestacions, poden promoure la revisió per agreujament de l'estat incapacitant, de conformitat amb el procediment establert.
 • Ajornament o fraccionament en el pagament de les quotes
  Resolució administrativa de caràcter discrecional instada per un subjecte responsable per la que la Tresoreria General de la Seguretat Social pot concedir l'ajornament o fraccionament del pagament de qualsevol tipus de deutes amb les entitats gestores o serveis comuns de la Seguretat Social, llevat les de quotes d'accidents de treball i malalties professionals, en tot cas, i les aportades pels treballadors quan el subjecte responsable de l'ingrés és l'empresari. És ajornament ordinari el que se sol·licita dins dels vint primers dies naturals del termini reglamentari i el subjecte responsable no pot fer l'ingrés en aquest termini. És extraordinari en qualsevol altra circumstància.
 • Ajudes assistencials
  Auxilis econòmics en consideració a estats o situacions de necessitat.
 • Alta (a la Seguretat Social)
  Comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social  de la incorporació d'un treballador a una activitat que el converteix en un subjecte protegit del Sistema de  Seguretat Social.
 • Alta de ple dret
  Els treballadors per compte d'altri i assimilats, inclosos en el camp d'aplicació dels règims del Sistema de la Seguretat Social, es consideren, de ple dret, en situació d'alta en estos, pel que fa a accidents laborals i malalties professionals i desocupació, encara que l'ocupador haja incomplit les seues obligacions respecte a això. Igualment s'aplica a l'efecte exclusiu de l'assistència sanitària per malaltia comuna, maternitat, risc durant l'embaràs i accident no laboral. A este tipus d'alta també se l'anomena "alta presumpta".
 • Alta d'ofici
  Alta que es produïx quan la TGSS s'assabenta de l'existència d'una persona que, tot i haver de figurar en alta en el sistema pel fet de complir els requisits, no ho està.
 • Alta especial
  La que té lloc en cas de vaga, tancament patronal i altres situacions que es puguin determinar i té els efectes que fixa la norma que hagi establert aquest tipus d'alta.
 • Alta inicial
  És la que estableix la primera relació del treballador amb el Sistema de la Seguretat Social.
 • Alta mèdica

  Declaració mèdica, mitjançant el comunicat mèdic d'alta, en les situacions d'incapacitat temporal, després del reconeixement del treballador, que estableix la plena aptitud per al treball o l'alta amb proposta d'invalidesa. El comunicat mèdic d'alta és expedit pel facultatiu del Servei Públic de Salut de l'INSS o de la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (en cas de contingències professionals). Fins al compliment de la durada màxima de 365 dies dels processos d'incapacitat temporal, tant l'INSS com l'ISM podran emetre una alta mèdica amb caràcter general. Una vegada esgotat el termini màxim de durada de la incapacitat temporal (365 dies), l'INSS i l'ISM són els únics competents per emetre l'alta mèdica, reconèixer la situació de pròrroga amb un límit de 180 dies més o determinar la iniciació d'un expedient d'Incapacitat Permanent.

 • Alta successiva
  És la que es produeix cada vegada que el treballador reprèn la seva activitat laboral en una ocupació que l'obliga a la inclusió en el Sistema de la Seguretat Social.
 • Anticipació de prestacions

  Les Entitats gestores, les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o els Serveis comuns procediran, d'acord amb les seves respectives competències, al pagament de les prestacions als beneficiaris en els casos d'incompliment en matèria d'afiliació, altes, baixes i cotització determinats reglamentàriament, amb la consegüent subrogació en els drets i les accions d'aquests beneficiaris; aquest pagament serà procedent, encara que es tracti d'empreses desaparegudes o d'aquelles que per la seva especial naturalesa no puguin ser objecte de procediment de constrenyiment. Igualment, les Entitats, Mútues i Serveis esmentats assumeixen el pagament de les prestacions, sempre que s'atenuï l'abast de la responsabilitat dels empresaris amb relació al pagament esmentat.

  L'avançament de les prestacions en cap cas no podrà ultrapassar la quantitat equivalent a dues vegades i mitja l'import de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent en el moment del fet causant o de l'import del capital-cost necessari per al pagament anticipat, amb el límit indicat per les Entitats gestores, les Mútues o els Serveis.

 • Aportació de l'Estat
  Recursos econòmics aportats per l'Estat previstos en la llei i inclosos en els pressupostos generals de cada exercici per a finançar els gastos que legalment s'haja establit així.
 • Aportacions per al Sosteniment dels Serveis Comuns Socials
  Les que cada Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social efectua per al manteniment dels Serveis Comuns i Socials de la Seguretat Social i que la Tresoreria General de la Seguretat Social dedueix en transferir a cada Mútua la recaptació de les quotes mensuals que li corresponen. Es determina mitjançant l'aplicació a aquestes quotes d'un coeficient que fixa el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb caràcter anual.
  Les empreses col·laboradores ingressen aquestes aportacions juntament amb les quotes.
 • Assegurança escolar
  Creada per Llei el 1953 i prevista a la Llei general de la Seguretat Social com a Règim especial per als estudiants, la qual tanmateix no ha arribat a desenvolupar-se del tot. Arriba als matriculats en centres oficials des de l'ensenyament secundari fins a l'universitari i, com a màxim, fins als 28 anys. L'exigua quota s'abona juntament amb la matrícula i comprèn prestacions sanitàries i econòmiques d'escassa quantia.
 • Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)
  L'any 1939, el Retir Obrer es va transformar en subsidi de vellesa, vuit anys després (1947), aquest subsidi es converteix en Assegurança de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i, finalment, l'any 1955 s'afegeix la protecció de la viduïtat. Manté pervivència actualment, en virtut de norma transitòria, per a aquells que l'1 de gener de 1967, qualsevol que fos la seva edat en aquesta data, tinguessin cobert el període de cotització exigit per aquesta Assegurança o que, si de cas hi manca, figuraven com a afiliats a l'extingit Règim de Retir Obrer Obligatori, conservant el dret a percebre les prestacions de la primera d'aquestes assegurances, d'acord amb les condicions exigides per la legislació d'aquest, i sempre que els interessats no tinguin dret a cap pensió a càrrec dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social, llevat de les pensions de viduïtat; entre aquestes pensions es consideren incloses les que corresponen a les entitats substitutòries integrades en aquest Sistema.
 • Assignació econòmica per fill o menor acollit sota cura

  Prestació familiar, de modalitat no contributiva, de caràcter econòmic, que es reconeix en determinades condicions per cada fill menor de 18 anys o major d'edat afectat per una discapacitat, en un grau igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, independentment de la naturalesa legal de la seva filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció.

 • Assimilació a la situació d'alta
  (Vegeu "Situació assimilada a l'alta")
 • Assimilació de categories professionals
  Resolució inclosa a l'Ordre de 25 de juny de 1963 per la qual es van assimilar les categories professionals existents en aquella data a les diferents reglamentacions de treball als grups de cotització establerts al Decret 56/1963, de 17 de gener (BOE  |Núm.  17). Quan per conveni col·lectiu o per norma es crea una categoria professional, es sol·licita i s'obté d'aquesta Tresoreria General l'assimilació adient.
 • Assistència jurídica gratuïta
  Dret de participar gratuïtament als plets laborals i de Seguretat Social per part dels treballadors, beneficiaris, Entitats Gestores i altres persones, en els termes reconeguts per les lleis.
 • Assistència personal (Llei 39/2006)
  Servei prestat per un assistent personal que fa o col·labora en tasques de la vida quotidiana d'una persona en situació de dependència per fomentar la seva autonomia personal.
 • Assistència sanitària (AS)
     Es garanteix l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics a través del Sistema Nacional de Salut a les persones que ostentin la condició d'assegurat o beneficiari. Es consideren assegurats les persones incloses en un dels supòsits següents:

  - Ser treballadors per compte propi o d'altri, afiliats a la Seguretat Social i en situació d'alta o situació assimilada

  - Ostentar la condició de pensionistes del sistema de la Seguretat Social

  - Ser perceptors de prestacions periòdiques, incloent-hi la prestació i el subsidi per desocupació

  - Haver esgotat la prestació o el subsidi per desocupació i trobar-se en situació de  desocupació, sense acreditar la condició d'assegurat per cap altre títol.

     Encara que no es compleixi cap d'aquests supòsits, les persones de nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa que resideixin a Espanya i els estrangers titulars d'una autorització per residir en el territori espanyol, poden ostentar la condició d'assegurat sempre que acreditin que no tenen ingressos superiors a 100.000 € en còmput anual.    Tenen la condició de beneficiaris d'un assegurat, sempre que resideixin a Espanya, el cònjuge o la persona amb una relació anàloga d'afectivitat, que cal que acrediti la inscripció oficial corresponent, l'excònjuge a càrrec de l'assegurat, i també els descendents i persones assimilades a càrrec d'aquest que siguin menors de 26 anys o que tinguin una discapacitat en grau igual o superior al 65%.    A més a més, els estrangers no enregistrats ni autoritzats com a residents a Espanya, reben assistència sanitària en les següents modalitats:

  a) D'urgència per malaltia greu o accident, sigui quina sigui la seva causa, fins la situació d'alta mèdica.

  b) D'assistència a l'embaràs, part i postpart.

     En tot cas, els estrangers menors de divuit anys reben assistència sanitària en les mateixes condiciones que els espanyols.

 • Assistència Sanitària concertada
  Assistència Sanitària prestada per entitats públiques o privades en virtut de concert amb els Organismes de l'Administració de Seguretat Social i aprovats pels Departaments Ministerials competents.
 • Atencions no professionals
  Atenció prestada a persones en situació de dependència en el seu domicili, per persones de la família o del seu entorn, no vinculades a un servei d'atenció professionalitzada.
 • Atencions professionals
  Els prestats per una institució pública o entitat, amb i sense ànim de lucre, o professional autònom entre les finalitats del qual es trobi la prestació de serveis a persones en situació de dependència, ja siguin a la seva llar o en un centre.
 • Audiència de la persona interessada

  Obligació de l'Administració de permetre a l'interessat que puga efectuar al·legacions en la seua defensa. Una vegada instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posa de manifest l'expedient a l'interessat perquè puga efectuar les seues al·legacions i presentar els documents i justificants que considere pertinents, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze. En alguns casos, el dret de rebre determinades informacions o dades contingudes a l'expedient no es pot exercir. Es dóna per realitzat el tràmit si, abans del venciment del termini, l'interessat manifesta la seua decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions i, igualment, es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment ni es tinguen en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades per l'interessat.

 • Autònoms
  Treballador per compte propi, major de 18 anys, que realitza de forma habitual, personal i directa, una activitat econòmica a títol lucratiu, en territori nacional, sense subjecció per aquesta a un contracte de treball i encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones, sigui o no titular de l'empresa, activitat que l'obliga a la inclusió en el Sistema de Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Autònoms econòmicament dependents
  Treballadors que duen a terme una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, anomenada client, del qual depenen econòmicament per percebre d'ell, al menys, el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d'activitats econòmiques o professionals.
 • Autoritat competent

  Designa qualsevol persona o òrgan a qui la llei li atribuïx competència en una matèria determinada, per a cada Estat membre, el ministre, els ministres o qualsevol altra autoritat corresponent de la qual depenguen els règims de Seguretat Social, per al conjunt del territori de l'Estat que es tracte.

 • Auxili per defunció
  És una de les prestacions per mort i supervivència, que consisteix en una quantitat a tant alçat, que per a l'any 2012 és de 45,10 euros, i a partir d'aquest any s'actualitza d'acord amb l'índex de preus de consum (IPC) per a fer front a les despeses de sepeli a qui els hagi suportat. Es presumeix, excepte que es demostri el contrari, que aquestes despeses s'han satisfet en aquest ordre: pel cònjuge supervivent, el supervivent d'una parella de fet, fills i parents del difunt que convivien amb ell habitualment.
 • Seu electrònica. Enllaç a una altra pàgina web, no garantim l'accessibilitat per a persones amb discapacitat. Enllaç en una finestra nova

Informació relacionada

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal